FH takker Udenrigsministeriet for muligheden for at afgive bemærkninger til Kommissionens meddelelse.

FH bidrog i efteråret 2021 med en række forslag til, hvordan bæredygtighedskapitlerne kunne blive mere effektive i forhold til implementering og håndhævelse. I FH’s forslag indgik også en styrkelse af arbejdsmarkedets parters og andre civilsamfundsorganisationers inddragelse bl.a. via de rådgivende grupper (Domestic Advisory Groups).

Vi noterer med tilfredshed, at Kommissionens meddelelse imødekommer flere af de forslag, som FH stillede.

Kommissionen slår fast, at for at sikre de positive effekter af international handel må handelsliberaliseringer gå hånd i hånd med fremme af internationale standarder for arbejdstagerrettigheder og beskyttelse af miljø og klima.

Vi finder mange positive elementer i Kommissionens meddelelse. De peger entydigt i retning af at opfylde formålet at sikre en bedre implementering og håndhævelse af bæredygtighedskapitlerne.

Det er et stort skridt fremad, at Kommissionen er parat til at lægge større pres på partnerlandene, så de lever op til de forpligtelser, de har påtaget sig fx i forhold til at ratificere og implementere ILO-kernekonventioner, og at man også i sidste fase er parat til at indføre sanktioner, hvis der er tale om grove brud på forpligtelserne.

Det imødekommer den kritik, der har været af manglende effektivitet i implementering og håndhævelse af bæredygtighedskapitlerne.

Vi finder det overordentlig positivt, at Kommissionen fremover vil styrke inddragelsen af arbejdsmarkedets parter og det øvrige civilsamfund i hele processen fra gap-analyser til implementering. Kommissionen giver også tilsagn om at styrke DAG’ernes (Domestic Advisory Groups) rolle, bl.a. ved at udvide deres område til at dække hele handelsaftalen og ikke kun bæredygtighedskapitlerne.

Endelig vil vi også anerkende, at Kommissionen vil styrke DAG’erne via midler, der støtter logistik (rejser), kapacitetsopbygning og funktion.