Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har modtaget høring af forslag til nationale 2030-mål.

Som FH tidligere har bemærket, virker de nye EU2030-hovedmål, som blev præsenteret med handlingsplanen for den sociale søjle vedr. beskæftigelse, efteruddannelse og bekæmpelse af fattigdom fornuftige, og kan understøtte en langsigtet genopretning med fokus på skabelse af nye kvalitetsjob og en retfærdig og inkludende omstilling, som får alle med.

Det er ligeledes fornuftigt, at de nye 2030-mål bliver kædet sammen med FN’s mål om bæredygtig udvikling.

På nationalt niveau har det for FH været vigtigt, at arbejdsmarkedets parter bliver involveret i processen omkring udviklingen af de nationale mål og implementeringen af søjlen under det europæiske semester. Netop den nationale forankring er flere gange blevet understreget af Kommissionen og bakkes op af FH. FH ser derfor frem til at blive inddraget mere i dette arbejde, og takker for nurværende for den fremsendte høring.

FH bakker op om ambitiøse beskæftigelsesmål, ligesom FH også understreger vigtigheden af voksen-efteruddannelse og af bekæmpelse af ulighed.

FH finder det positivt, at der er tale om ikke bindende mål, der altså forsat fastholder kompetencefordelingen på det sociale område mellem EU og medlemsstaterne. Som FH tidligere har bemærket, er det afgørende, at søjlens pricipper forbliver retningsgivende, og fungerer som et politisk kompas for, hvordan EU, medlemslandene og parterne kan handle, når det er nødvendigt og i henhold til kompetencefordelingen.

Beskæftigelsesmålet

FH har ingen bemærkninger til det foreslåede 2030-beskæftigelsesmål, om at 80 pct. af befolkningen i alderen 20-64 år skal være i beskæftigelse i 2030 (målt strukturelt), og finder, at det er fornuftigt sat.

Læringsaktivitetsmålet

I forbinbdelse med Kommissionens forslag til rådshenstilling om individuelle læringskonti bemærkede FH i vores høringssvar, at der er behov for at sikre bedre mugliheder for livslang læring for alle medarbejdere på tværs af uddannelsesniveau og sektorer og med særligt fokus på at sikre bedre adgang for udsatte grupper.

I lyset af de forandringer arbejdsmarkedet står over for i forbindelse med den grønne omstilling, digitalisering o.lign. er det afgørende med et ambitiøst mål for læringsaktivitet og andelen af befolkningen, der i løbet af et år skal deltage i en uddannelsesaktivitet. I forbindelse med målet om, at 60 pct. af befolkningen i alderen 25-64 år skal deltage i en læringsaktivitet hvert år i 2030, kan FH være bekymrede for, at det forslåede læringsaktivitetsbegreb er uforholdsmæssigt bredt, og dermed ikke så ambitiøst, som kunne ønskes.

At måltallet ikke er tilstrækkeligt ambitiøst understreges af, at måltallet bygger på spørgsmål vedrørende uddannelse, der ikke nødvendigvis omfatter kompetencer, der har betydning for arbejdslivet. FH ser derfor gerne, at indikatoren omkring fritidslæring tages ud i det nationale 2030-mål for Danmark.

Mål for social inklusion

FH bakker op om ambtiøse mål for bekæmpelse af uligheden og finder målet om, at antallet af personer i husstande med lav beskæftigelsesgrad (LWI) skal reduceres med 30.000 i forhold til 2019-niveauet inden 2030 positivt.
FH finder det afgørende, at der i forbindelse med det tredje mål sættes fokus på, at inklusionen af personer med lav beskæftigelsesgrad ikke må føre til øget prekarisering, og at uanset beskæftigelsesform og kontraktforhold skal alle sikres ens rettigheder og be-skyttelsesniveau