Tak for Udenrigsministeriet for muligheden for at bidrage til høringen om EU-Kommissionens forslag til forordning, der skal give bedre muligheder for at modvirke økonomisk tvang fra tredjelande.

Først og fremmest finder vi det afgørende for Danmarks interesser, at man kan opretholde en åben og regelbaseret international handel.

Det er også i Danmarks interesse, at international handel sker på vilkår, der fremmer menneskerettigheder, arbejdstagernes rettigheder, og som beskytter miljøet og fremmer den grønne omstilling.

Det er uacceptabelt, hvis et tredjeland blander sig i eller prøver at forhindre EU eller et medlemsland i at træffe lovlige beslutninger ved at gennemføre foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Derfor er det også vigtigt, at EU er i stand til at reagere, hvis der opstår situationer, hvor EU eller et medlemsland udsættes for økonomisk tvang fra et tredjeland, som det fx er sket for Litauen, der bliver straffet økonomisk af Kina, fordi de tillader Taiwan at åbne repræsentation.

Tilsvarende kunne man forestille sig, at et tredjeland indfører økonomisk tvang som en reaktion på kritik af menneskeretssituationen i det pågældende land.

Det fremgår af udkast til forordningen, at man vil benytte sig af en totrinsmodel, hvor første skridt er at få identificeret, om der finder økonomisk tvang sted og i givet fald at anvende diplomatiske kanaler til at få stoppet dette. Det andet trin vil indeholde flere muligheder for at træffe modforanstaltninger, der kan virke afskrækkende for det pågældende tredjeland.

Det er vores opfattelse, at EU-Kommissionen med deres forslag vælger en konstruktiv model, der gør det klart for tredjelandet, at man ikke kan ”vælge det svageste dyr i flokken”, men at det er hele EU, som man lægger sig ud med ved at indføre økonomisk tvang. At starte med diplomatiske kontakter virker klogt, inden man eventuelt træffer beslutninger om gengældelsesforanstaltninger.

Af artikel 11 om informationsindsamling i relation til EU’s reaktion over for tredjelandet fremgår det i stk. 3 og 6, at Kommissionen skal informere og konsultere stakeholders, især erhvervsorganisationerne. Det er FH’s opfattelse, at Kommissionen også bør sikre, at fagbevægelsen informeres og konsulteres.