Fagbevægelsens Hovedorganisation har modtaget Specialudvalgene for Arbejdsmarked og Sociale Forhold samt Klima-, Energi- og Forsyningspolitiks høring til Kommissionens forslag til rådshenstilling om at sikre en retfærdig omstilling på vej mod klimaneutralitet.

FH takker for den fremsendte høring. FH bakker op om EU’s ambition om at blive verdens første klimaneutrale blok inden 2050, der er kernen i den europæiske grønne pagt, som Kommissionen fremlagde i december 2019. Det er vigtigt, at EU skrider til handling for at gøre Europa til verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050. FH ser positivt på klimaloven samt 55 pct. reduktionsmålet for 2030, der udgør retsgrundlaget for EU’s politiske tilsagn, og som skal hjælpe til på vejen mod en mere bæredygtig fremtid.

Den fælleseuropæiske klimapolitik har stor betydning for europæiske lønmodtagere, virksomheder og borgere, og derfor er det afgørende, at den sociale dimension tænkes ind på tværs af den fælles europæiske klimapolitik.
FH værdsætter, at EU-Kommissionen med dette forslag til rådshenstilling sætter yderligere fo-kus på at bane vejen mod en retfærdig omstilling.

Lettere jobskifte og uddannelse

Som Kommissionen bemærker, kan den grønne omstilling frem mod 2030 skabe 1 million nye job – og 2 millioner job i 2050. Det er konkret arbejde, der skal udføres, og vi ved, at det kræver nye kompetencer – det gælder for såvel beskæftigede som ledige.

Rådhenstillingen peger blandt andet på, at der skal udvikles ajourførte oplysninger om kvalifikationsbehovene på arbejdsmarkedet, tilbydes inklusiv uddannelse af høj kvalitet med henblik på færdigheder og kompetencer, der er relevante for den grønne omstilling.

FH deler Kommissionens fokus på, at opkvalificering er vigtigt i denne sammenhæng. Vi ved, at der er en særlig risiko for at visse brancher, uddannelsesgrupper og geografiske regioner er særligt sårbare over for de ændringer på arbejdsmarkedet, som følger med den grønne om-stilling. For at fjerne usikkerheden for lønmodtagere er det afgørende, at disse grupper hjælpes videre i omstillingen. Det kræver viden om, hvem der bliver særligt berørt og deres kvalifikationsbehov.

Inddragelse af arbejdsmarkedsparter på alle niveauer

Det fremgår af rådshenstillingen, at arbejdsmarkedets parter både nationalt, regionalt og lokalt skal inddrages i alle faser af den politiske beslutningsproces.

FH har peget på selv samme i forbindelse af Kommissionens åbne konsultation af forslaget til rådshenstilling. Det er afgørende, at lønmodtagere skal tænkes ind i den grønne omstilling; både som aktører og innovatører. Og det er afgørende at lønmodtagerne får en plads ved bordet, når beslutningerne træffes.

Foranstaltninger til støtte for retfærdige skatte- og socialsikringssystemer

Kommissionen peger også på, at en retfærdig omstilling på vej mod klimaneutralitet vil kræve stærke sikkerhedsnet, herunder at der sikres forsat retfærdighed i skatte- og understøttelsessystemet.

FH er enige i hensynet og mener, at det er vigtigt, at den ambitiøse klimaindsats i EU skal gå hånd i hånd med social retfærdighed. Det betyder også, at der skal være et solidt sikkerhedsnet, samt at den grønne omstilling ikke må øge uligheden. Det må ikke være lønmodtagerne, der ender med at bære en uforholdsmæssig stor del af regningen.

Det er i den forbindelse vigtigt, at initiativet anerkender, at alle 27 medlemslande har forskellige skatte- og socialsikringssystemer, der skal respekteres. FH understreger, at det er – og skal være – medlemslandene der sikrer, at skatte- og socialsikringssystemer passer til de nationale behov.