Unionstale med fokus på den europæiske ungdom

Alles øjne var spændt rettet mod Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, da hun holdte sin årlige State of the Union-tale for Europa-Parlamentet i onsdags. I talen fremlagde hun Kommissionens prioriteter for 2022. Kommissionsformanden lagde blandt andet vægt på unges fremtidsmuligheder, et tættere samarbejde på sundhedsområdet samt en retfærdig grøn og digital omstilling. Her er et par nedslagspunkter i unionstalen.

  • Kommissionen igangsætter et nyt udvekslingsprogram, ALMA, for unge uden job, og som ikke er under uddannelse. Programmet giver unge mulighed for at få erhvervserfaring, udvikle kompetencer og skabe netværk i en anden medlemsstat.
  • Kommissionen vil forbyde salg af produkter i Europa, der er fremstillet ved tvangsarbejde i andre dele af verden
  • Kommissionen vil gennem mere EU-regulering bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig. Virksomheder skal betale deres andel til fællesskabet.

I FH havde vi gerne set, at von der Leyen havde lagt mere vægt på vigtigheden af den sociale dialog, en fair genopretning og mere fokus på social retfærdighed.

Udsigt til bedre arbejdsvilkår og større sikkerhed for platformsbeskæftigede

Mandag mødtes Parlamentet og beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit til plenarforsamlingen i Strasbourg for at drøfte rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsbeskæftigede.

Debatten handlede især om:

  • retten til at organisere sig og forhandle overenskomster
  • gennemsigtighed i platformes algoritmer
  • platformsbeskæftigedes status på arbejdsmarkedet samt krav til, at det er platformen, som skal løfte bevisbyrden

Nicolas Schmit takkede for Parlamentets perspektiver og lovede, at Kommissionens kommende forslag til regulering, som forventes før jul, vil være inspireret af Parlamentets input.

I FH mener vi, at platformsarbejdere, som reelt ikke nyder selvstændiges rettigheder, skal anerkendes som arbejdstagere og have samme arbejdsvilkår- og rettigheder. Ordentlige arbejdsvilkår skal som grundlæggende princip gælde for alle arbejdstagere uanset kontraktform.

Bagsiden af medaljen ved hjemmearbejde

Eurofound udgav den 9. september en rapport, som undersøger konsekvenser ved hjemmearbejde og ansattes ret til at være offline. Konklusionerne er blandt andet, at hjemmearbejdende har en dobbelt så stor sandsynlighed for at overstige en 48-timers arbejdsuge sammenlignet med ansatte, der ikke arbejder hjemmefra. Derudover arbejder de i højere grad i deres fritid, som har negative konsekvenser for det fysiske og mentale helbred.

Nogle lande har indført regler om retten til at være offline. Erfaringer fra disse lande viser, at arbejdsmarkedets parter spiller en centrale rolle i indførelsen af rettighederne.

Læsetips

Kommissionen udgav tirsdag en rapport om kvaliteten og effektiviteten af de europæiske medlemslandes praktikpladsordninger og erhvervsuddannelser. Rapporten viser, at medlemslandene samlet set ikke er i mål med at implementere de anbefalinger, som Rådets kom med i 2018. Rapporten viser, at Danmark næsten er i mål med implementeringen.

Kommissionen kom onsdag med en plan for en europæisk digital omstilling inden 2030. Planen indeholder mål for digitale færdigheder, digitale infrastrukturer samt digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester.

Det sker

Den 20.-24 september – OECD

Mandag-torsdag afholder OECD en digital ungdomsuge. Under overskrift ”Forberedt på fremtiden?” er der særligt fokus på unges engagement på arbejdsmarkedet og udvikling af unges færdigheder. Dagsorden kan findes her.

Den 22.- 23 september – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Onsdag-torsdag er der plenarforsamling i ØSU. På dagsordenen er blandt andet kunstig intelligens. Dagsordenen for plenarforsamlingen i ØSU kan findes her og mødet kan følges på webstream her.