Fra principper til handling

Da portugiserne overtog formandskabet for Rådet i 2021, var det med ambitionen om at sætte retningen for EU’s og medlemslandenes arbejde på hele det sociale område. Topmødet i Porto skal være kronen på værket.

Topmødet i Porto følger op på 2017-topmødet i Göteborg, hvor EU’s sociale søjle blev godkendt. Søjlen består af 20 principper, der blandt andet fokuserer på efteruddannelse, ligestilling på arbejdsmarkedet og jobskabelse. I marts 2021 præsenterede Kommissionen en handlingsplan for gennemførelsen af søjlen, som deltagerne i Porto-topmødet nu skal drøfte og tage stilling til.

Topmødet varer to dage, hvor fredagen byder på en konference med arbejdsmarkedets parter, civilsamfund og forskere. Konferencen skal belyse, hvilke muligheder og udfordringer Europa står over for på fremtidens arbejdsmarked og det sociale område. Konferencen vil have tre fokusområder: Arbejde og beskæftigelse, færdigheder og innovation samt velfærdsstat og social beskyttelse.

Med afsæt i konklusionerne fra fredagens konference, mødes EU’s stats- og regeringschefer om lørdagen. Her skal søjlens principper gøres til handling, ved at lederne giver håndslag på en fælles politisk retning for arbejdsmarkeds- og socialpolitikken.

Porto-erklæringen

Lørdagens drøftelser mellem stats- og regeringscheferne forventes at føre til godkendelsen af en Porto-erklæring. Det skal give EU et styrket mandat til at arbejde videre på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske felt og få medlemslandene til at skabe et mere socialt Europa. Der lægges op til styrkede investeringer i efteruddannelse, der skal sikre, at arbejdstagere har de rette kompetencer til den grønne og digitale omstilling. Det vil også styrke indsatsen for ligestilling og bekæmpelse af diskrimination på arbejdspladsen.

Med Porto-erklæringen tiltræder EU’s 27 medlemslande følgende benchmarks for 2030:

  • mindst 78 pct. bør være i beskæftigelse i EU.
  • mindst 60 pct. af voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år.
  • antallet af personer i risiko for social eksklusion eller fattigdom bør reduceres med mindst 15 millioner, hvoraf mindst 5 millioner af reduktionen bør være børn.

Derudover vil regeringslederne også diskutere, hvordan man kan sikre trivsel og sundhed på arbejdspladsen samt ordentlige arbejdsvilkår. De vil også finde løsninger på udfordringerne ved øget hjemmearbejde og opblomstring af platformsindustrien. Endelig vil der være fokus på, hvordan EU kan øge unges deltagelse i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedets parter kalder på øget jobskabelse

Både Europas Faglige Sammenslutning (EFS) og BusinessEurope har forud for topmødet givet udtryk for, at øget social dialog bør være et hovedfokus i EU’s fremtidige arbejde. De mener også begge, at jobskabelse er afgørende for at sikre en socialt retfærdig genopretning, hvor alle kommer med.

EFS vil især arbejde for, at topmødet bidrager til at løfte de medlemslande, der sakker bagud i forhold til social beskyttelse, arbejdsmiljø og lønforhold. Dette skal ifølge EFS ske gennem mere bindende lovgivning fra EU.

BusinessEurope mener, at EU skal forblive de førende i verden i forhold til social beskyttelse, men lægger vægt på, at Porto-topmødet ikke må føre til en svækkelse af EU’s konkurrenceevne. For mange administrative byrder for europæiske virksomheder vil ifølge BusinessEurope gøre det svært for dem at komme sig efter coronakrisen. De mener ligeledes, at beslutninger fra topmødet skal respektere de nationale arbejdsmarkedsmodeller i EU og arbejdsmarkedets parters frihed.

Den danske regering er forud for topmødet gået sammen med 10 andre medlemslande i en fælles udmelding. Her slår landene fast, at de støtter søjlens principper, men at det er vigtigt, at søjlen forbliver et politisk kompas. Ansvaret for arbejdsmarkeds- og socialpolitik ligger hos medlemslandene og ikke hos EU, og derfor mener landene, at EU så vidt muligt bør undgå at lave bindende lovgivning.

I FH arbejder vi for et mere socialt retfærdigt Europa og støtter derfor også den sociale søjles principper. For dansk fagbevægelse er søjlen også et politisk kompas, der viser en retning for, hvordan EU og medlemslandene sammen kan skabe bedre arbejds- og levevilkår alle. Og hvis EU skal regulere for at bekæmpe f.eks. social dumping eller sikre mere ligestilling, så skal det være med hjemmel i traktaten og respekt for vores nationale aftalemodeller.

Mulighed for dansk hovedrolle i 2025

Efter Porto-topmødet skal EU og medlemslandene i arbejdstøjet for at føre de aftalte mål ud i livet. Kommissionen vil i 2025 gøre status på, hvor langt EU og medlemslandene er kommet med at føre principperne og de aftalte mål i Porto ud i livet. Her er det særligt interessant at have for øje, at Danmark har EU-formandskabet i 2. halvår af 2025 og derfor muligvis kan spille en hovedrolle i dette arbejde.

Læsetips

Europa-Parlamentets Forskningstjeneste har udgivet en rapport om unge og uddannelse under coronakrisen. Rapporten konkluderer, at der er behov for bedre kvalitet i virtuel undervisning, hvis EU’s uddannelsesinstitutioner skal være modstandsdygtige mod fremtidige sundhedskriser.

Læsetips

Den 10. maj – EU-Kommissionen

I anledning af ”European Mental Health Week” afholder Kommissionen mandag en konference om mental sundhed, hvor repræsentanter fra både Kommissionen, Parlamentet og medlemslandene vil deltage. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 10. maj – Europa-Parlamentet

Parlamentets ligestillingsudvalg afholder møde mandag, hvor de skal drøfte forslaget om et EU-mindstelønsdirektiv. Dagsordenen kan findes her, og webstream kan tilgås her.

Den 10. maj – Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Mandag afholder ØSU en offentlig høring om handlingsplanen for den sociale søjle. Til høringen deltager blandt andre EFS. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 11. maj – OECD

OECD afholder tirsdag et webinar om coronakrisens konsekvenser for beskæftigelsen. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.