Beskæftigelseskommissær håber på bred opbakning til handlingsplanen for den sociale søjle

Onsdag deltog beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit til debat i EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg, hvor han løftede lidt af sløret for Kommissionens planer med handlingsplanen for den sociale søjle forud for næste uges Porto-topmøde.

Kommissionen har lavet et udkast til en fælles erklæring om fremtidens sociale Europa. De håber, at EU-parterne, stats- og regeringscheferne og arbejdsmarkedets parter vil sætte deres underskrift på erklæringen, når de alle mødes i Porto.

Nicolas Schmit lagde vægt på, at medlemslandene spiller en afgørende rolle i forbindelse med fremtidens sociale Europa. Derfor er medlemslandenes opbakning nødvendig, hvis Kommissionens handlingsplan for den sociale søjle skal kunne gennemføres.

I denne sammenhæng sagde Schmit, at selvom EU’s medlemslande har meget forskellige arbejdsmarkedsmodeller og sociale systemer, så er EU-medlemslandene nødt til at sikre mere ensartethed i fremtiden. I en mere og mere globaliseret verden er vi ifølge Schmit nødt til at nærme os hinanden, hvis vi vil sikre bedre sociale rettigheder og arbejdsvilkår for alle.

I FH mener vi, at den sociale søjle skal forblive et politisk kompas og respektere nationale forhold og aftalemodeller.

Parlamentet lægger pres på for et nyt globalt skattesystem

Parlamentsmedlemmerne mødtes onsdag til plenarforsamling, hvor de blandt andet skulle stemme om Parlamentets beslutningsforslag om digital skat og de igangværende OECD-forhandlinger på skatteområdet. Forslaget blev vedtaget i Parlamentet med et stort flertal.

Med beslutningsforslaget kalder Parlamentet på en opdatering af skattepolitikken på globalt plan, så digitale virksomheder fremover bliver beskattet på samme vis som andre virksomheder. Derudover bør der vedtages en høj og effektiv global minimumsskat.

Parlamentet ønsker, at EU går ind i OECD-forhandlingerne med én fælles stemme, så EU kan bidrage til, at en endelig aftale falder på plads. OECD har sat som mål, at en global aftale skal vedtages i juli 2021, og hvis ikke det sker, så kræver Parlamentet, at EU går enegang og vedtager sin egen digitale skat.

I FH støtter vi arbejdet for vedtagelsen af et nyt globalt skattesystem, hvor alle virksomheder betaler deres fair andel skat i det land, hvor overskuddet skabes. Her er Parlamentets beslutningsforslag et skridt i den rigtige retning.

Parlamentets beslutningsforslag er udelukkende en holdningstilkendegivelse. Det er op til Rådet og dermed medlemslandene at vedtage et fælles sæt retningslinjer, hvis EU skal have en ny praksis for digital beskatning.

Fælles EU-standarder for certificering af læringskurser på vej

Kommissionen har startet en stor høring om de såkaldte mikro-kreditter. Høringen sker som led i Kommissionens forberedelser mod et udspil på området i slutningen af året.

Mikro-kreditter er de certificeringer, der gives i forbindelse med læringskurser og korte efteruddannelsesforløb for ufaglærte og faglærte. Brugen af korte læringskurser er stigende i EU. Derfor vil Kommissionen sikre fælles standarder for kvalitet i mikro-kreditter på tværs af medlemslandene. Dette skal bidrage til at øge europæernes adgang til efteruddannelse og sikre, at arbejdstagere får den korrekte anerkendelse for de kurser, de har gennemført.

Kommissionen har blandt andet set til Danmark og det danske AMU-system for inspiration.

Europæerne når nye højder for EU-tilfredshed

Kommissionen har udgivet en ny undersøgelse, der måler europæernes holdning til EU.

Undersøgelsen viser, at 46 pct. af europæerne har et positivt syn på EU. Dette er en stigning på 6 procentpoint siden sommer 2020, og det er det højeste andel positivt stemte siden 2009. I forhold til de andre medlemslande ligger danskerne nogenlunde midt i feltet med 47 pct. positivt stemte.

Derudover afslører undersøgelsen, at der er store forskelle mellem medlemslandene i spørgsmålet om, hvad EU’s fokusområder bør være. Mens flertallet af borgerne i en lang række lande mener, at EU’s hovedprioritet bør være enten sundhed eller økonomi, så mener danskerne, at EU bør fokusere på miljø og klima.

Læsetips

EU-tænketanken Friedrich Ebert Stiftung har udgivet en rapport om en social og bæredygtig omstilling af EU’s økonomi. Rapporten fokuserer på fagbevægelsens rolle i klimakampen og den økonomiske omstilling.

Eurofound har udgivet en rapport, der viser, at coronakrisen har medført øget social dialog i størstedelen af EU’s medlemslande, inklusiv Danmark. Kun et fåtal medlemslande har oplevet mindsket social dialog under coronakrisen.

Nye tal fra Eurostat viser, at antallet af arbejdsrelaterede sygdomme som f.eks. kræft og luftvejssygdomme er faldet med 14 pct. i perioden 2013-2018.

En ny rapport fra Det internationale faglige institut for forskning, uddannelse og arbejdsmiljø (ETUI) viser, at coronakrisen har medført forværrede arbejdsvilkår for solo-selvstændige. ETUI kommer med en række anbefalinger i rapporten, herunder at solo-selvstændige får tildelt rettigheder til at indgå i kollektive forhandlinger.

Det sker

Den 4. maj – Den Europæiske Faglige Sammenslutning

EFS afholder tirsdag en online konference forud for Porto-topmødet med fokus på fattigdom og arbejdsløshed blandt unge europæere. Mere information og tilmeldingsformular kan findes her.

Den 4. maj – Centre for European Policy Studies

Tirsdag afholder CEPS et webinar om Konferencen om Europas fremtid. Webinaret vil fokusere på Konferencens muligheder og risici for EU’s fremtidige fokusområder. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 4. maj – Progressive Alliance

Det internationale netværk for socialdemokrater, Progressive Alliance, afholder tirsdag en online konference om udfordringerne for fremtidens arbejdsmarked. Fokus vil være på stigningen i arbejdsløshed og prekært arbejde. Til konferencen deltager blandt andre beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit. Konferencen kan streames via Facebook her.

Den 5. maj – Det Økonomiske og Sociale Udvalg

ØSU afholder onsdag en høring om forslaget om øget løngennemsigtighed. Til høringen deltager blandt andre EFS og Parlamentets chefforhandler på direktivet, Kira Marie Peter-Hansen. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 6. maj – Europa-Kommissionen

Torsdag afholder Kommissionen en online konference om deres nylige forslag om krav til rapportering fra store virksomheder om sociale forhold, arbejdsvilkår og bæredygtighed. Til konferencen deltager blandt andre næstformand i Kommissionen, Valdis Dombrovskis. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 6. maj – S&D-gruppen

Parlamentets socialdemokratiske S&D-gruppe afholder torsdag en konference forud for Porto-topmødet. Fokus for konferencen vil være på fremtidens sociale Europa. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Den 7.-8. maj – Det portugisiske formandskab

Fredag-lørdag afholder det portugisiske formandskab det længe ventede sociale topmøde i Porto. Til topmødet mødes EU-parterne, EU’s regeringschefer og arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om handlingsplanen for EU’s sociale søjle. Mere information kan findes her.

Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker jer alle en rigtig god 1. maj!