SURE har holdt hånden under arbejdstagerne

Kommissionen har offentliggjort en statusrapport om SURE-instrumentet (European Unemployment Reinsurance Scheme), der har til formål at beskytte virksomheder og arbejdstagere, der påvirkes af coronakrisen.

SURE blev iværksat som en finansiel støtte, der fungerer som langtidslån. Lånene skal hjælpe medlemslandene med at dække omkostninger ved nationale lønkompensationsordninger og lignende foranstaltninger.

FH har bakket op om SURE på betingelse af, at ordningen er af midlertidig karakter og afgrænset til håndtering af pandemiens konsekvenser.

Ifølge Kommissionens rapport har SURE været årsag til, at der har været markant lavere fald i beskæftigelse under coronakrisen end under finanskrisen, på trods af at coronakrisen har ført til et større fald i BNP. SURE har ydet støtte til ca. 25 mio. arbejdstagere i de 18 medlemslande, der har modtaget støtte. Dette svarer til en fjerdedel af arbejdstagerne i de støttemodtagende medlemslande.

Danmark har indtil videre ikke ansøgt om støtte gennem SURE.

Kunstig intelligens må ikke føre til brud på grundlæggende rettigheder

I et skriftligt svar til Europa-Parlamentet lover kommissionsformand Ursula von der Leyen, at Kommissionen vil gå langt for at sikre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder mod kunstig intelligens.

Von der Leyens svar er på baggrund af et åbent brev til Kommissionen underskrevet af 116 parlamentsmedlemmer, hvor de anmoder om, at Kommissionen skrider til handling og sikrer, at kunstig intelligens ikke vil føre til et brud på grundlæggende rettigheder såsom databeskyttelse og privatlivets fred.

Parlamentsmedlemmernes brev er skrevet med fokus på Kommissionens kommende hvidbog om kunstig intelligens, som skal sætte retningen for EU’s strategi på området. Von der Leyen forsikrer, at Kommissionen vil introducere et obligatorisk regelsæt for virksomheders brug af kunstig intelligens. Derudover påpeger hun, at der vil være et specifikt fokus på regulering inden for højrisikosektorer som transport og sundhedsvæsenet.

Kommissionens hvidbog om kunstig intelligens forventes at blive præsenteret inden udgangen af april.

EU lancerer borgerplatform til konferencen om Europas fremtid

For en måned siden underskrev formændene for Kommissionen, Parlamentet og Rådet den fælles erklæring for igangsættelse af konferencen om Europas fremtid. Onsdag blev EU-parterne enige om lanceringen af en ny digital platform for borgerinddragelse i konferencen.

Konferencen er et dialogprojekt, der skal inddrage borgerne i en bred debat om Europas fremtid i det næste årti. Målet er at nå frem til konklusioner med henblik på at udstikke den politiske kurs og ramme for Europas fremtid i løbet af første halvdel af 2022.

Platformen skal give europæerne mulighed for at komme med input og idéer samt kommentere og drøfte andres idéer. Derudover vil platformen give et overblik over alle de initiativer og begivenheder, som EU arrangerer i forbindelse med konferencen.

Fra FH’s side vil vi arbejde målrettet for, at EU’s fremtidige politiske kurs har lønmodtagerne i centrum.

16 mio. ledige europæere

Tirsdag præsenterede Eurostat en ny opgørelse over arbejdsløshed i Europa. Opgørelsen viser, at der i februar 2021 er knap 16 mio. ledige europæere, hvilket svarer til en arbejdsløshedsprocent i EU på 7,5. På trods af et lille fald i anden halvdel af 2020 er andelen af arbejdsløse stadig på et væsentligt højere niveau end de 6,5 pct. før coronakrisen.

Særligt arbejdsløsheden blandt unge er steget under coronakrisen, og 17,2 pct. af de unge europæere er i februar 2021 uden arbejde.

I Danmark er arbejdsløshedsprocenten på 6,1, mens den blandt de unge danskere er 11,1.

Læsetip

En ny opgørelse fra Eurostat viser, at Danmark har det højeste niveau for arbejdsomkostninger blandt EU’s medlemslande. I Danmark er arbejdsomkostningerne pr. time svarende til 45,8 euro, mens EU-gennemsnittet er 28,5 euro.

Den Europæiske Faglige Sammenslutnings (EFS) har udarbejdet en rapport over EU’s efterlevelse af FN’s mål om bæredygtig udvikling ud fra tre parametre: velstandsniveau, jobkvalitet og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Danmark får den andenhøjeste score i rapporten, som dog også konkluderer, at ingen af EU’s medlemslande opfylder FN’s mål til fulde.

En ny rapport fra Eurofound viser, at der i EU’s medlemslande er en stærk sammenhæng mellem forældres uddannelses- samt velstandsniveau og deres børns uddannelsesniveau.

Det sker

Den 12. april – Renew

Mandag afholder Renew-gruppen et webinar med titlen ”Gender in Trade Agreements”. Til webinaret deltager blandt andre tidligere handelskommissær Cecilia Malmström. Mere information og link til webstream kan findes her.

Den 13. april – Europa-Parlamentet

Parlamentets beskæftigelsesudvalg mødes tirsdag, hvor de blandt andet skal drøfte efteruddannelse og beskyttelse af arbejdstagere mod kræftfremkaldende stoffer. Dagsordenen kan findes her, og webstream vil fremgå her.

Den 13. april – Europa-Parlamentet

Tirsdag afholder Parlamentets udvalg for institutionelle forhold en debat med næstformand i Kommissionen Dubravka Šuica om Parlamentets rolle i den nystartede konference om fremtidens Europa. Dagsordenen kan findes her og kan webstreames her.

Den 13. april – Det Økonomiske og Sociale Udvalg

ØSU afholder tirsdag en offentlig høring om EU’s kræftstrategi. Til høringen deltager både repræsentanter fra Kommissionen, Parlamentet og arbejdsmarkedets parter. Mere information og link til tilmelding kan findes her.

Den 14. april – Europa-Parlamentet

Onsdag afholder Parlamentets transportudvalg møde, hvor de blandt andet behandler en rapport om bedre arbejdsforhold for platformsarbejdere. Marianne Vind er udvalgets ordfører på rapporten. Dagsordenen kan findes her og kan webstreames her.