Portugisisk formandskab med visioner for et socialt Europa

Da 2020 blev til 2021 betød det samtidig et farvel til det tyske EU-formandskab. I stedet er Portugal indtrådt på posten med premierminister Antònio Costa i spidsen. Det er fjerde gang, at portugiserne indtager formandskabsstolen, og denne gang gør de det med mottoet: Tid til resultater: en retfærdig, grøn og digital genopretning.

Der kan med det portugisiske formandskab især ses frem i mod et halvt år med fokus på det sociale område. Det portugisiske formandskab ser det planlagte sociale topmøde i Porto til maj som værende et afgørende øjeblik. Topmødet vil have fokus på beskæftigelse, kvalifikationer og social beskyttelse.

Selve topmødet forventes at falde i to dele. Første del vil være et såkaldt ”civil society forum” med deltagelse af civilsamfundet, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, NGO’er, forskere m.v. fra hele EU.

Anden del vil være et møde mellem stats- og regeringscheferne, hvor målet er at opnå en politisk tilkendegivelse om støtte til handlingsplanen til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som ventes præsenteret af Kommissionen den 24. februar.

Et formandskab med tre hovedprioriteter

I introduktionen til arbejdsprogrammet beskrives det, hvordan formandskabets indtræden sker på et specielt tidspunkt, da COVID-19 har sat sine spor i Europa. For at komme igennem krisen har formandskabet identificeret tre hovedprioriteter, som de vil arbejde for.

Hovedprioriteterne lyder som følger:

  1. At fremme en europæisk genopretning gennem grøn og digital omstilling.
  2. At implementere den europæiske søjle for sociale rettigheder, og lade den være en rettesnor for at sikre en retfærdig og inkluderende grøn og digital omstilling.

At styrke Europas strategiske autonomi ved at holde det åbent for verden

Arbejdsprogrammets hovedområder

For at komme i mål med de tre hovedprioriteter har portugiserne i arbejdsprogrammet identificeret fem hovedområder.

Et modstandsdygtigt Europa – Fremme Europas genopretning, samhørighed og værdier

Genopretningen i Europa skal især ske gennem EU’s budget og genopretningspakken, som skal danne grundlaget for bæredygtig vækst og jobskabelse. Derudover er det en prioritet at forsvare EU’s fundamentale værdier og retsstatsprincippet, hvor der afholdes en konference om sidstnævnte i maj. Portugiserne nævner specifikt Future of Europe som en platform, hvor hele Europa og især unge kan bidrage til udvikling af politik, der imødegår nuværende eller fremtidige udfordringer.

Et modstandsdygtigt Europa – Fremme Europas genopretning, samhørighed og værdier

Hvad angår det grønne område, er det en prioritet at implementere European Green Deal med henblik på en bæredygtig økonomisk genopretning. Samtidig skal den europæiske klimalov godkendes, og alle bestræbelser på at gøre Europa til det første kulstofneutrale kontinent inden 2050 støttes. Som en del af klimaloven er det målet at opnå en fælles forpligtigelse til at reducere CO2-udledningen med mindst 55% inden 2030.

Et digitalt Europa – Fremskynde digital transformation

Portugiserne ønsker at fremskynde den digitale omstilling, som skal bruges som drivkraft for det økonomiske opsving og fremme europæisk lederskab inden for digital innovation og digital økonomi. Specifikt nævnes udviklingen af digitale færdigheder, så arbejdstagere kan tilpasse sig nye produktionsprocesser.

Endelig er det en prioritet, at beskatte den digitale økonomi med udgangspunkt i fair konkurrence og gennemsigtighed, hvor målet er at forhindre aggressiv skatteplanlægning og skatteunddragelse. Her har der tidligere været talt om en decideret digital skat, mens Kommissionen forventes at præsentere en erhvervsbeskatningspakke den 3. februar 2021.

Et socialt Europa – Fremme og styrke den europæiske sociale model

Som nævnt er den sociale søjle vigtig for portugiserne. Der vil skabes fokus på fremtidens arbejdsmarked herunder adgangen til livslang læring, sikre arbejdspladser, social beskyttelse og atypiske ansættelser. Hvad angår lønninger vil portugiserne følge forhandlingerne om mindsteløn tæt, mens de med hensyn til ligestilling vil fokusere på bindende foranstaltninger i forhold til løntransparens. Arbejdsmiljøet kommer også på den politiske dagsorden i Rådet med en ny EU kræftstrategi, der også vil berøre arbejdsrelateret kræft, der forventes præsenteret den 3. februar. Endelig vil Kommissionen i starten af juni offentliggøre sin langsigtede arbejdsmiljøstrategi, som også vil se på de risici digitalisering og fremtidens arbejdsmarked giver.

Et globalt Europa – Fremme Europas åbenhed over for verden

Det er vigtigt for formandskabet at stadfæste Europa som en handlekraftig og global aktør. Fokus vil blandt andet være på samarbejdet med Indien, hvor stats- og regeringscheferne i EU vil mødes med den indiske premierminister i Porto i maj. Endvidere tiltræder formandskabet efter et meget langstrakt Brexit-forhandlingsforløb, hvor partnerskabet med Storbritannien vil prioriteres med respekt for EU og medlemsstaternes interesser.

Endelig vil det prioriteres at uddybe handelsforholdet med Afrika med henblik på at bidrage til gradvis realisering af aftalen om oprettelse af den afrikanske kontinentale frihandelsaftale. Slutteligt støtter portugiserne også reformeringen af WTO.

Udpluk af events under det portugisiske formandskab

Konference om klimaforandringer – marts 2021

Digital Day i Porto (afholdes sammen med Kommissionen) – marts 2021

Porto Social Summit – det sociale topmøde – maj 2021

Konference om digital uddannelse – maj 2021

Konference om Rule of Law – maj 2021

En oversigt over datoer og foreløbige dagsordener for rådsmøder under det portugisiske formandskab finder du her.

Læsetips

Eurofound har udarbejdet en rapport, der illustrerer det europæiske arbejdsmarkeds parters repræsentativitet. Den behandler parternes legitimitet og ret til at blive konsulteret.

Eurofound har lavet en rapport, der ser på nye former for ansættelser i Europa

En rapport fra Kommissionen viser, at særligt unge og lavt betalte arbejdstagere rammes hårdt under coronakrisen

Kommissionens årlige rapport om udviklingen af de europæiske arbejdsmarkeder herunder lønudviklingen i 2020 er udkommet

Det sker

Den 13. januar – EFS
Onsdag den 13. januar afholder den europæiske fagbevægelse, EFS, en konference om ansvarlig og bæredygtig virksomhedsledelse i forbindelse med overholdelsen af menneskerettighederne. Mere information kan findes her.

Den 14. januar – Møde i Parlamentet
Torsdag den 14. januar afholder Parlamentets beskæftigelsesudvalg møde. Her vil Parlamentet drøfte begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattige blandt arbejdstagere, nye veje for lovlig arbejdskraftsmigration og koordinering af de sociale sikringsordninger. Desuden vil der være en drøftelse med kommissær Nicolas Schmit, der vil præsentere arbejdsprogrammet for 2021. Dagsordenen kan findes her.

Den 15. januar – Møde i Folketingets Europaudvalg
Fredag den 15. januar afholder Folketingets Europaudvalg møde. Dagsordenen er endnu ikke offentliggjort, men vil kunne findes her.