EU’s stats- og regeringschefer blåstempler EU’s genopretningsplan

På denne uges europæiske topmøde i Bruxelles er Polen og Ungarn nået til enighed med de øvrige stats- og regeringschefer, hvilket betyder at genopretningen af Europa kan komme i gang.

Polen og Ungarn har tidligere blokeret for en aftale pga. den nye retsstatsmekanisme, der overvåger medlemslandenes overholdelse af retsstatsprincipperne. Mekanismen binder støtte fra EU op på, at alle EU-landene overholder de fundamentale demokrati- og retsstatsprincipper. 

Men nu har parterne valgt at skrive sig ud af konflikten. Helt konkret udarbejdes der en politisk erklæring om, hvordan principperne skal fortolkes og anvendes i praksis.

Derudover bliver der indført en ”nødbremse”, som landene kan trække og dermed kræve en sag taget op på topmødeniveau.

Desuden står det medlemslandene frit for at afprøve den nye lovgivning ved EU-domstolen.

Sker dette, skal Kommissionen ikke tage de nye regler i brug, før domstolene har afgjort sagen.

De nye betingelser kan udelukkende anvendes i forhold til ny EU-støtte fra næste år.

Domstolen siger god for udstationeringsdirektivet

Den 8. december måtte Ungarn og Polen indse, at de ikke fik medhold ved EU-domstolen til deres forslag om at annullere udstationeringsdirektivet fra 2018. De to lande mente, at EU var gået for langt med direktivet, og at det ikke var i overensstemmelse med traktaten.

Som et grundlag for frifindelsen af Europa-Parlamentet og Rådet udtalte EU-domstolen, at direktivet om styrkelse af rettigheder for arbejdstagere, der er udstationeret til et andet land i kortere tid, overholder lovhjemmel og kompetencer i EU-traktaten, hvorved annullationskravet faldt til jorden.

Startskud til bedre arbejdsmiljø

Kommissionen har indledt en offentlig høring om en langsigtet europæisk arbejdsmiljøramme. Høringen skal spille ind til den forventede 2021-2027 strategiske arbejdsmiljøramme, der forventes at komme i juni 2021.

Kommissionen har fokus på fem indsatsområder:

  • Forebyggelse af arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme
  • Bedre håndhævelse af reglerne
  • Bedre forudsigelse og håndtering af forandringer på arbejdspladsen
  • Mere evidens-baseret EU-regler
  • Bedre arbejdsmiljøstandarder i hele verden

COVID-19 har forårsaget den største recession i Europas historie

COVID-19 har forårsaget den største recession i Europas historie. Bruttonationalproduktet i EU er faldet i en grad, som ikke er set før. Ved årets udgang forventer Kommissionen et fald på 7,4 pct.

Dette blev tirsdag diskuteret i et fællesudvalgsmøde i Europa-Parlamentet, hvor både beskæftigelses- og økonomikommissæren deltog.

Faldet i bruttonationalproduktet har medført, at arbejdsløsheden i EU er steget med 7,6 pct. Derfor mener Kommissionen, at det er afgørende, at medlemslandene investerer i aktive arbejdsmarkedspolitiker såsom opkvalificering af arbejdstagerne.

EU’s genopretningsfond vil gøre det muligt for medlemslandene at reformere deres arbejdsmarkeder, hvilket spiller ind i Kommissionens store dagsorden om en digital og grøn omstilling.

Kommissionen forventer, at Europa i forbindelse med genopretningsplanen vil se i en stigning i bruttonationalproduktet med 4.1 pct. i 2021.

Europa-Parlamentet vil holde virksomheder ansvarlig for deres handlinger

Europa-Parlamentet vil forpligtige europæiske virksomheder til at stå til ansvar for konsekvenserne af deres handlinger. 

Dette var emnet på en konference afholdt af den internationale fagbevægelse UNI.

Ordføreren bag initiativet, den hollandske parlamentariker Lara Wolters, deltog på konferencen, og hendes budskab var klart: Europa-Parlamentet ønsker, at europæiske virksomheder forpligtiges til at stå til ansvar for de risici, deres forsyningskæder medfører for både de ansatte og lokalområderne globalt.

Ifølge ordføreren er man tæt på en politisk aftale, men Europa-Parlamentet mangler stadig at blive enige om, hvorvidt alle virksomheder, store som små, skal omfattes af den nye lovgivning.

Ordføreren forventer, at Europa-Parlamentet bliver enige inden jul. Et direktivforslag om sagen forventes fremsat af Kommissionen første kvartal 2021.

Læsetips

Husstande, hvor husholdningsopgaverne er lige fordelt mellem mænd og kvinder, er mere lige på arbejdsmarkedet, skriver Eige (det europæiske institut for ligestilling mellem kønnene).

Arbejdstagere, som er i særlig risiko for at opleve forskelsbehandling, er også i risiko for at blive ramt af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Det viser en ny undersøgelse fra Bilbao (det europæiske arbejdsmiljøagentur).

COVID-19 presser offentlige-og private pensionsordninger, skriver OECD.

Det sker

Den 14. december – EU´s agentur for fundamentale rettigheder:

Mandag den 14. december afholder EU’s agentur for fundamentale rettigheder, FRA, en konference om, hvordan EU bedst beskytter borgeres rettigheder i forhold til kunstig intelligens. Du kan læse nærmere om konferencen her.

Den 14. december – Europa-Parlamentet:

Mandag den 14. december vil Europa-Parlamentet drøfte betænkningerne om ’A strong social Europe for Just Transitions’ og ’Sustainable corporate governance’ under plenarforsamlingen.  Der stemmes om begge på onsdag. Dagsordenen kan findes her.

Den 15. december – Folketingets Europaudvalg:

Tirsdag den 15. december afholdes der møde i Folketingets Europaudvalg. Dagsordenen kan findes her.

Den 16. december – Den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger:

Onsdag den 16. december afholder den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings og arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA, et såkaldt roundtable om bæredygtig finansiering. Dagsordenen kan findes her.