FH takker for muligheden for at komme med bemærkninger til den udsendte høring.

FH mener overordnet, at det er udmærket at samle regelgrundlaget for bevilling af tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) til elever, kursister og deltagere på privat- eller friskoler, efterskoler, frie fagskoler, gymnasiale uddannelser, herunder private gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, almen voksenuddannelser (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og TAMU) og forberedende grunduddannelser (FGU) i én bekendtgørelse, med henblik på forenkling.

Elever på FGU

FH mener, at det er et meget positivt skridt, at der sker en udvidelse af muligheden for at søge SPS til elever på FGU, således at elever, der er i virksomhedspraktik, som led i et erhvervsgrunduddannelsesforløb kan få bevilget støttetimer.

FH finder det imidlertid problematisk, at elever på FGU ikke kan bevilges støttetimer i forbindelse med den almindelige undervisning på FGU. Uanset at det antages, at der på FGU er et særligt inkluderende læringsmiljø, der tager højde for målgruppen, og herunder elever med særlige behov, frygter FH, at mange unge med kognitive vanskeligheder, eksempelvis ADHD, ikke vil få tilstrækkelig støtte til at blive inkluderet i undervisningen. Det øger risikoen for, at de dropper ud af FGU.

Det er vores opfattelse, at flere unge med handicap med tildeling af individuel støtte vil kunne fastholdes og modnes på FGU, så de bliver klar til at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse. FH anbefaler derfor, at elever på FGU, såfremt de ikke støttes tilstrækkeligt i undervisningens inkluderende læringsmiljø, gives mulighed for at få støttetimer, på lige fod med fx elever på ungdomsuddannelserne.

FH anbefaler desuden, at procedurer for klager over den enkeltes skoles utilstrækkelige eller manglende støtte i undervisningen tydeliggøres.