FH takker for muligheden for at afgive bemærkninger til høringssvaret.

Med proportionalitetstestdirektivet fastsættes der en pligt for alle myndigheder til at foretage en proportionalitetsvurdering af regler, der begrænser adgangen til og udøvelsen af lovregulerede erhverv, forud for at reglerne vedtages.

I Danmark har vi en række standarder for, hvordan arbejde på forskellige områder skal udføres. Det gælder typisk på områder, som kræver specialiserede kompetencer og autorisation. Af hensyn til beskyttelsen af arbejdstagere, forbrugere og den offentlige sundhed ønsker vi at fastholde disse standarder, og for FH er det afgørende, at indføring af en proportionalitetsvurdering forud for ny regulering af erhverv ikke lemper på de faglige kompetencer/niveauer, som er gældende i EUD-grunduddannelser såvel som videregående uddannelser samt indholdet/uddannelsesniveauet i autorisationsordninger og certifikater.

Betingelserne for proportionalitetsvurdering forud for ny regulering af erhverv, og herunder visse certificeringer, merit og uddannelse, finder anvendelse efter artikel 3 i Proportionalitetsdirektivet (2018/958). Artikel 6 i dette direktiv giver enhver medlemsstat ret til, ud fra samfundsmæssige interesser, at begrænse adgangen til og udøvelse af visse typer arbejde. En samfundsmæssig interesse er fx beskyttelsen af den offentlige sundhed, arbejdstagere eller forbrugere.

Derfor forstår FH, at kravet om, at ny regulering af erhverv forudsætter en proportionalitetstest, ikke svækker Danmarks ret til at stille høje krav eller standarder i forhold til autorisationer, certifikater mv. Det er dog helt afgørende, at retten til at regulere i almenvældets interesser er suveræn, også når der anvendes argumenter vedr. fri bevægelighed og etableringsfrihed. Autorisationer, certifikater og dets lige er med til at sikre en højere arbejdstagerbeskyttelse samt sikkerhed for forbrugere. En proportionalitetstest kan og skal ikke svække denne sikkerhed.

I lovforslaget nævnes, at nationale foranstaltninger skal være begrundet i mål af samfundsmæssig interesse. For FH er det afgørende, at gennemførelsen af proportionalitetsvurderinger ikke kun tager højde for produkt- og forbrugersikkerhed, men også hensynet til arbejdstagerens sikkerhed i form af at sikre relevante arbejdsmiljøfaglige uddannelser, der også gør det muligt at beskytte den offentlige sikkerhed og sundhed, dvs. 3. part.

Proportionalitetsdirektivet omfatter alle lovregulerede erhverv, herunder også erhverv inden for sundhedsområdet. Sundhedsområdet er af en særlig karakter, og derfor er regulering af sundhedsområdet også et nationalt anliggende. Dette særlige forhold for sundhedsområdet fremgår også af proportionalitetsdirektivets artikel 6, stk. 2 og artikel 7, stk. 5. Derudover anerkendes sundhedsområdets særlige karakter i direktivets betragtninger.

I forslag til lov om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer savner FH, at disse betragtninger fremgår mere eksplicit, og hvordan man i forbindelse med implementeringen vil sikre, at der i proportionalitetsvurderingen tages højde for sundhedsområdets særlige, nationale karakter.

FH skal på den baggrund opfordre til, at man i lovforslaget beskriver, at relevante myndigheder ved gennemførslen af proportionalitetsvurderinger tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende inden for fx sundhedsområdet.

Endelig ser FH og FH’s medlemsorganisationer frem til at blive inddraget, når uddannelses- og forskningsministeren skal fastsætte de nærmere regler for proportionalitetstest mv.

Det er positivt, at der med lovforslaget ønskes at skabe mere klarhed og ensrettede rammer omkring klageadgang i forbindelse med udstedelse af erhvervspas. Uddannelses- og Forskningsministeriet bør i forlængelse heraf iværksætte tiltag, der sikrer, at samarbejdende myndigheder som fx Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed agerer i tråd med lovforslagets intentioner i forbindelse med godkendelser af udenlandske sundhedsfaglige uddannelser.