Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte 6. april vedhæftede pressemeddelelse (bilag 1) om en forsøgsordning, som betyder, at regeringen vil give universiteter mulighed for at udbyde fireårige erhvervskandidatuddannelser på deltid. Det er en del af målsætningen, at kandidaterne ansættes på det private arbejdsmarked.
I udspillet er der lagt op til følgende rammebetingelser:

  • Erhvervskandidatuddannelsen skal have samme indhold som den tilsvarende toårige kandidatuddannelse, men tilrettelægges som et fast, 4-årigt deltidsforløb.
  • Studerende, der optages på en erhvervskandidatuddannelse, skal være deltidsansat hos en privat arbejdsgiver på baggrund af deres bachelorgrad, eksempelvis mere end 25 timer om ugen.
  • Der skal indgås en kontrakt mellem den studerende og arbejdsgiver om den studerendes ansættelse i perioden, hvor den ansatte gennemfører erhvervskandidatuddannelsen.
  • Det er også en mulighed at iværksættere med egne virksomheder kan tage en erhvervskandidatuddannelse. Den nærmere afgrænsning af iværksætterbegrebet kendes ikke.
  • Det skal være muligt at tage en erhvervskandidatuddannelse et eller flere år efter, at bacheloruddannelsen er afsluttet.
  • Staten yder samlet set samme tilskud til kandidatuddannelsen, uanset om den er tilrettelagt på fuld tid (2 år) eller på deltid som erhvervskandidatuddannelse (4 år).
  • Studerende på erhvervskandidatuddannelsen opkræves ikke deltagerbetaling som på andre deltidsuddannelser.
  • Studerende på erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU-berettigede, men får løn fra deres arbejde ved siden af studiet.

Den endelige udformning af rammerne for forsøg afhænger af de politiske drøftelser.
Forsøg med erhvervskandidatuddannelse kræver ændring af universitetsloven. Der forventes fremsat lovforslag herom i efteråret 2017. 
Det, at forsøgsordningen organiseres sådan, at universiteterne skal ansøge ministeriet om tilladelse forventes til udbud af eksisterende kandidatuddannelser som erhvervskandidatuddannelser. Der forventes iværksat forsøg med 15-20 uddannelser fra sommeren 2018.
I prioriteringen af ansøgninger fra universiteterne forventes der bl.a. lagt vægt på en vis spredning fagligt og geografisk, at der er relativ lav ledighed blandt dimittender fra kandidatuddannelsen, at studerende fra den pågældende kandidatuddannelse får job i den private sektor og at der er en tilstrækkelig volumen på kandidatuddannelsen, som gør det muligt at udbyde den både på ordinære vilkår som fuldtidsuddannelse og som deltidsuddannelse.
FTF vurdering
Det er meget positivt, at regeringen vil skabe mulighed for kandidatuddannelse på deltid og uden deltagerbetaling. Der er i høj grad brug for, at voksne med erfaring fra arbejdsmarkedet får mulighed for at videreuddanne sig, samtidig med at de er beskæftiget i relevante jobs.
Det gælder både for ansatte på det private arbejdsmarked og i offentlige ansættelser. FTF beklager derfor, at de uddannelser, der er målrettet ansættelse i offentlige virksomheder, eller som fortrinsvis fører til ansættelse på det offentlige arbejdsmarked, på forhånd ser ud til at blive afskåret fra at deltage i forsøgsordningen, hvis der kommer flere ansøgninger, end der forventes imødekommet. 
Forhåbentlig vil man i forsøgsperioden indhøste så gode erfaringer, at målgruppen for deltidskandidatuddannelser kan udvides. 
BILAG 1 06. april 2017
Studerende får nu mulighed for at kombinere studie med fuldtidsjob Der skal være mere fleksible kandidatuddannelser, hvor arbejde og studie kan kombineres. Regeringen vil give universiteterne mulighed for at oprette erhvervskandidatuddannelser på deltid. Det giver studerende en ny valgmulighed og skaber en bedre kobling til arbejdsmarkedet, understreger ministeren.
Langt flere kandidater forventes fremover at skulle finde job i det private erhvervsliv. Derfor vil regeringen skabe bedre rammer for, at studerende kan kombinere uddannelse og job. Som første tiltag i en ny frihedspakke på uddannelsesområdet vil regeringen oprette en forsøgsordning, der giver universiteterne mulighed for at udbyde fireårige erhvervskandidatuddannelser på deltid til studerende, der samtidig er i job. 
For uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er det vigtigt, at studerende får bedre muligheder for at kunne koble det, de lærer, til det private arbejdsmarked:

  • Studerende skal have mere frihed til at prøve arbejdsmarkedet af, inden de færdiguddanner sig. Erhvervskandidatuddannelser er til glæde for alle parter. Studerende kan på en helt ny måde erhverve sig kompetencer, som er anvendelige i deres arbejdsliv. Samtidig får virksomhederne adgang til splinterny viden og mere kvalificerede medarbejdere, siger Søren Pind.

Erhvervslivet og universiteterne har efterspurgt muligheden for, at kandidatuddannelser kan udbydes på deltid til studerende, der arbejder i en virksomhed og gerne vil læse en kandidatuddannelse ved siden af.
Ministeren vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en forsøgsordning.
I dag tager langt de fleste studerende på universitet en bachelor og kandidatuddannelse som ét langt femårigt forløb. Nu bliver det lettere at integrere studier og job. De studerende, der optages på erhvervskandidatuddannelserne, skal være ansat for eksempel mere end 25 timer om ugen i et job, hvor man ansættes på baggrund af sin bachelorgrad. Der er derfor ikke tale om almindelige studiejob. Alternativt skal de være iværksættere med egne virksomheder, mens de studerer på erhvervskandidatuddannelsen. Det skal være muligt at tage erhvervskandidatuddannelsen et eller flere år efter, at man har færdiggjort sin bachelor og for eksempel har været ude på arbejdsmarkedet i nogle år.
Erhvervskandidatuddannelserne på fire år skal have samme indhold som de nuværende toårige kandidatuddannelser – de skal blot tilrettelægges som faste, fireårige deltidsforløb. Der stilles de samme faglige krav til den studerende. Regeringen foreslår samtidig, at uddannelserne finansieres af staten, så erhvervskandidatuddannelser på fire år får det samme tilskud som toårige kandidatuddannelser. Det er nyt, at de studerende på deltid ikke opkræves deltagerbetaling. Uddannelser tilrettelagt på deltid er ikke SU-berettigede. Det skal også gælde for erhvervskandidatuddannelser, fordi de studerende får løn fra deres arbejde ved siden af studiet.
For yderligere oplysninger, kontakt:
Faglig koordinator Adrian Lema, tlf.: 7231 8126, e-mail:  
Pressesekretær Kristina Mie Hansen, tlf.: 7231 8012, e-mail: