Sommeren kalder. For mange er det endelig tid til at trække stikket ud og lade op til næste runde. På FTF’s område bliver der noget at lade op til: Politisk set er det kommende efterår spækket med runder, hvor FTF får sine mærkesager på bordet.
FTF har i løbet af foråret arbejdet sammen med LO om at sætte lønmodtagernes interesser på dagsordenen hos politikerne gennem kampagnen ‘Sammen skaber vi værdi’. Helt konkret udmøntet i 22 forslag, som FTF nu skal arbejder videre for i det nye politiske landskab.
REGERINGSGRUNDLAG
 I Løkke-regeringens regeringsgrundlag ‘Sammen om fremtiden’ lægges sporene til den fremtidige politik. De rammer, der her lægges for velfærden, er ét af de centrale punkter for FTF.
Regeringen har droppet Venstres tidligere erklærede mål om nulvækst i det offentlige forbrug, men ønsker til gengæld samlet set at skære ned på de offentlige udgifter frem til 2020.Kommunerne skal spare en procent (svarende til ca. 2,5 mia. kr.) hvert år fra 2016, og staten to procent – et såkaldt ‘omprioriteringsbidrag’. Pengene skal gå til skattelettelser og til velfærdsområder, der er særligt prioriteret af regeringen. FTF vil følge tæt, hvordan sparekravene konkret kommer til at påvirke den offentlige velfærd.

FTF havde gerne ligesom LO set, at den offentlige økonomi omvendt skulle styrkes og på den måde bidrage til vækst og beskæftigelse. Blandt andet har de to hovedorganisationer i forårets valgkamp opfordret en kommende regering til at justere den regnskabssanktion, der har fået kommunerne til at bruge væsentligt mindre end budgetteret de senere år – nærmere bestemt hele 18 mia. kr. på fire år. FTF vil fortsat have fokus på kommunernes underforbrug – herunder holde Venstres næstformand Kristian Jensen fast på udmeldingerne fra valgkampen om at se på regnskabssanktionen.
Bentes Blog: Kommunernes underforbrug skal på den politiske dagsorden
 Analyse (om underforbrug): Private virksomheder rammes af besparelser i det offentlige
Regeringsgrundlaget lægger op til øget kvalitet og produktivitet i den offentlige sektor. Det skal ifølge regering ske gennem øget samarbejde mellem offentlige institutioner. FTF mener, at et bredere samarbejde er nødvendigt for at opgradere den offentlige sektor: offentlige institutioner skal ikke bare arbejde mere sammen med hinanden, de skal også samarbejde mere med private institutioner og med medarbejderne og deres organisationer. Det spor arbejder FTF videre i.
Regeringen lægger også op til, at der skal genindføres nye mål for konkurrenceudsættelse af offentlige ydelser. Den slags tvungne mål skaber bureaukrati og et pres for at konkurrenceudsætte opgaver, som måske bedst løses på offentlige hænder, mener FTF. I stedet må der skabes et nyt paradigme for offentlig privat samarbejde, der handler om kvalitet og innovation – med hensyntagen til forsyningssikkerhed.

DAGPENGE
Dagpengekommissionen, som bl.a. tæller FTF’s formand Bente Sorgenfrey, afleverer sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem til september 2015. Regeringen ønsker at kommissionen afrapporterer, inden Folketinget åbner den 5. oktober. Overordnet set gav Thorning og Løkke under valgkampen hinanden håndslag på at "få løst dagpengeproblemet", men V og S har hidtil været enige om, at et nyt system ikke må blive dyrere.
Vigtigt for FTF er, at genoptjening af dagpengeret og ordningen med supplerende dagpenge gøres mere fleksibel, så det bliver mere attraktivt at tage kortvarige job. Dette punkt vil FTF fortsat arbejde for at fremme – det bliver dog ikke gennem trepartsforhandlinger, som parterne først indkaldes til, efter at der er indgået en politisk aftale om dagpenge.
AFTALE OM KOMMUNERNES OG REGIONERNES ØKONOMI
Aftalen mellem staten og kommunerne og regionerne om næste års økonomi er centrale for rammerne for den offentlige sektor. Aftalen, der blev indgået den 3. juli, indebærer at kommunerne skal spare en procent om året. Det  sparede skal så bruges på områder, som regeringen prioriterer. Dermed vil der være stor usikkerhed om, hvilke velfærdsområder, der rammes af én procents-besparelsen, og hvilke der måske får penge retur.
Hvert år i august og september afholder FTF sammen med OAO og FOA konsultationer om de kommunale og regionale budgetter for deres medarbejderrepræsentanter i MED-systemet. De får her får værktøjer til at være medspillere ift. budgetlægningen. I år bliver konsultationerne mere centrale end sædvanligt på baggrund af udsigten til besparelser på velfærdsområderne som følge af kravet om omprioritering.
FINANSLOV16
Finansloven for 2016 kommer til at udgøre den konkrete ramme for alle FTF’s politiske mærkesager, fx udvikling i velfærden, arbejdsmiljø, uddannelse og jobskabelse.
På arbejdsmiljøområdet er det eksempelvis vigtigt for FTF, at nedskæringerne af Arbejdstilsynet stopper, og at de midlertidige bevillinger efter 2016 bliver erstattet af en permanent driftsbevilling. Et vigtigt punkt for FTF er også, om de nuværende bevillinger til forskning og uddannelse på professionshøjskolerne bliver videreført og løftet.
TREPARTSFORHANDLINGER
Regeringen har fulgt op på Løkkes udmeldinger under valgkampen og indkalder arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger. Der indkaldes først til forhandlinger, efter at partierne har indgået forlig om en dagpengereform. Det kan risikere at udskyde forhandlingerne til et senere tidspunkt end efteråret.
De temaer, regeringen ønsker at trepartsforhandle om, er danske virksomheders konkurrenceevne, uddannelse, overflytning af personer fra offentlig forsørgelse til job og vilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
Både FTF og LO har meldt ud, at de vil indgå konstruktivt i drøftelserne. Afgørende for fagbevægelsen er dog, at Venstre dropper sin sommerudmelding om, at fagbevægelsen skal forpligte sig til at nedbringe sine kontingenter.
KONGRES
FTF og LO afholder begge kongresser i efteråret, hvor medlemsorganisationerne vil tage stilling til om, de to hovedorganisationer skal fusionere eller fortsætte det nuværende samarbejde, som to organisationer. LO holder kongres i slutningen af oktober og FTF midt i november.