Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier inden for alle fagområder på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne. Stipendierne søges af den kandidat, der ønsker at blive indskrevet som ph.d.-studerende, og altså ikke af institutionen. Der er afsat 3,9 mio. kr. i 2012 og 18,5 mio. kr. i 2013. Der er således samlet 22,4 millioner kr. til rådighed, svarende til otte til ti stipendier.
Hvem kan søge? 
Man kan ansøge om et ph.d.-stipendium, hvis man har en kandidatuddannelse og har tilsagn fra en institution omfattet af opslaget (se nederst) om, at de vil stå for værtskabet.
Hvis værtsinstitutionen ikke selvstændigt tildeler ph.d.-grader, skal man indskrives ved en dansk ph.d.-gradsudstedende institution og tilknyttes en af institutionens ph.d.-skoler eller tilsvarende, men det er kun værtsinstitutionen, der kan fungere som administrator af bevillingen.
Stipendiet skal søges med et konkret projektforslag.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen afhænger af, hvilket fagligt råd under DFF den enkelte ansøgning er relevant for, fristerne ligger i perioden 24. april – 6. maj 2013.
Ansøgninger forbehandles i det relevante faglige råd. Endelig afgørelse træffes i et tværrådsligt udvalg i oktober 2013. Ph.d.-projektet kan tidligst påbegyndes den 1. november 2013.
Hvilke institutioner kan stå for værtskabet:
Professionshøjskoler
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Statens Serum Institut
Nationalmuseet
Statsbiblioteket
Statens Arkiver
Statens Museum for Kunst
GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Dansk Institut for Internationale Studier
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Det Kongelige Bibliotek (herunder Københavns Universitetsbibliotek og Dansk
Folkemindesamling)
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SMKS)
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Dansk Sprognævn
Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks Biblioteksskole)