FTFs høringssvar tager udgangspunkt i de tre formål med ændringen af loven, som Skat angiver i resuméet til delhøringen over lovforslaget L 80:
·         Forslaget har for det første til formål at gennemføre en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, som Folketinget vedtog i december 2007, og som har virkning for danske pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2010.

FTF finder det positivt, at der bliver taget de fornødne skridt til at afhjælpe de problemer, der er opstået i forbindelse med ændring af pensionsbeskatningsloven.
·         Forslaget har for det andet til formål skattemæssigt at give mulighed for at holde pause i udbetalingerne fra en livsvarig alderspension, når udbetalingen er påbegyndt. Det sker ved en justering af pensionsbeskatningsloven. Dermed sikres optimale vilkår for et fleksibelt arbejdsmarked, herunder ved genindtræden på arbejdsmarkedet efter pensionering.

FTF er som udgangspunkt enige i, at der skal gives denne mulighed, da det igennem en del år har været FTFs holdning, at der skal mere fokus på et fleksibelt arbejdsmarked specielt med fokus på personer, der har nået folkepensionsalderen.

FTF mener, at "pause" ikke skal være et spørgsmål om helt at stoppe udbetaling men derimod et tilbud om et gradvist stop. Man skal således have mulighed for at få udbetalt fx 50 pct. af en livsvarig alderspension i en periode samtidig med beskæftigelse, hvor man indbetaler til arbejdsmarkedspensionsordningen. 
·         Forslaget har for det tredje til formål at hindre mulig omgåelse af loftet på 50.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension og af kravet om, at ophørende alderspension skal udbetales over mindst 10 år ved at stille kravet om, at pensionsordninger med løbende ydelser skal udbetales i lige store ydelser.

FTF finder det positivt, at SKAT med denne lov forsøger at dæmme op for omgåelse af pensionsordningerne, som de var tiltænkt.
I øvrigt mener FTF, at lovforslaget vil få forskellig konsekvens for mænd hhv. kvinder, hvorfor lovforslagets ligestillingsmæssige  konsekvenser burde være medtaget, som beskrevet i lovprocesguiden kapitel 7, afsnit 7.3.