Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse § 4, stk. 6:
Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter.

Bestemmelsen, der fremgår af tekstboksen betyder, jf. bemærkningerne til bestemmelsen, at tillidsrepræsentanter inden for udvalgets område har fortrinsret til at sidde i et MED-udvalg. Hvis der er flere pladser i MED-udvalget, end der er tillidsrepræsentanter på området, kan der vælges andre medarbejdere som repræsentanter i MED-udvalget.

Udgangspunktet er dog, at medarbejderrepræsentationen skal afspejle personalesammensætningen. Det betyder, at overenskomstgruppe går forud for størrelse, når repræsentationen på medarbejdersiden i MED-udvalg skal besluttes. Hvis der fx på en institution er flere tillidsrepræsentanter for en personalegruppe, og der er andre grupper, som ikke har en tillidsrepræsentant, bør repræsentanter for disse andre grupper indgå i MED-udvalget frem for alle tillidsrepræsentanterne.

Medarbejderrepræsentanter i et MED-udvalg skal være ansat inden for udvalgets område. Hvis en personalegruppe har en tillidsrepræsentant, som er ansat på et andet område, end det udvalget dækker, kan vedkommende ikke sidde i udvalget. Den pågældende personalegruppe vil være repræsenteret i MED-udvalget af en repræsentant, som er ansat inden for udvalgets område.

MED-hovedudvalget

Medarbejderrepræsentanterne i MED-hovedudvalget (og nogen steder ”niveau 2 udvalg”) udpeges af hovedorganisationsvalggrupper: LO-gruppen, FTF-gruppen og FOA-gruppen. Det fremgår ikke direkte af MED-rammeaftalen, men det er p.t. aftalt i alle de lokale MED-aftaler.

Det ændrer ikke på, at der er tale om medarbejderrepræsentanter i MED-hovedudvalget, og at de repræsenterer hovedorganisationsgrupperne som beskrevet ovenfor. Det betyder blot, at det er de faglige organisationer, der bestemmer hvilke medarbejderrepræsentanter, der skal være hovedorganisationsgruppens repræsentanter i MED-hovedudvalget.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i MED-hovedudvalget vælges af og blandt kommunens eller regionens arbejdsmiljørepræsentanter, og de udpeges således ikke af hovedorganisationerne. MED-hovedudvalget er ansvarlig for, at der vælges arbejdsmiljørepræsentanter til MED-udvalgene.

I nogle kommuner og regioner er det fastlagt i den lokale MED-aftale, at hovedorganisationerne (de faglige organisationer) også udpeger til niveau 2 i MED-systemet (område-/forvaltnings-/sektor-MED-udvalg).

Øvrige MED-udvalg

Medarbejderrepræsentanter i lokale MED-udvalg vælges af medarbejderne. I det eller de MED-niveauer, der er mellem de lokale MED-udvalg og MED-hovedudvalget, vælges medarbejderrepræsentanterne, som det er aftalt i den lokale MED-aftale. Det vil typisk være, at repræsentanterne vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne på det underliggende niveau. Det kan det også være aftalt, at medarbejderrepræsentanterne på niveau 2 udpeges af hovedorganisationerne.

Medarbejderrepræsentationen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne. Det betyder, at som udgangspunkt skal alle de hovedorganisationsgrupper, der er repræsenteret inden for udvalgets område, være repræsenteret.

Medarbejderrepræsentationen skal også afspejle personalesammensætningen. Det fremgår af § 4, stk. 5. Det betyder, at alle personalegrupper så vidt muligt skal være repræsenteret. Først, når alle personalegrupper (overenskomstgrupper) har fået en plads i udvalget, kan der vælges yderligere repræsentanter for de største personalegrupper.

Valgperioden i MED-systemet

MED-repræsentanternes valgperiode er som regel aftalt i den lokale MED-aftale.

Hvis valgperioden for medarbejderrepræsentanterne (herunder arbejdsmiljørepræsentanterne) ikke er fastlagt i den lokale MED-aftale, er det MED-hovedudvalget, der fastlægger valgperioden.

Det er også MED-hovedudvalget, der har ansvaret for, at der bliver foretaget valg i MED-systemet, når valgperioden er udløbet. Ansvaret for valgene, valgperiodens længde og andre spørgsmål om valg af medarbejderrepræsentanter kan aldrig afgøres af ledelsen.

Suppleanter til MED-udvalget

Der kan vælges suppleanter for medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg. Det følger af vejledning til MED-rammeaftalens § 4, stk. 6.

Hvordan og hvornår en suppleant indtræder i stedet for et ordinært medlem af et MED-udvalg, fremgår som regel af den lokale MED-aftale.

Det mest almindelige er, at en suppleant indtræder, når et ordinært MED-udvalgsmedlem har fravær på et enkelt møde eller i en afgrænset periode (fx orlov eller sygdom). Hvis det ordinære medlem udtræder af udvalget, vil det mest almindelige være, at man vælger et nyt ordinært medlem. Hvis det er den tidligere suppleant, der bliver valgt/udpeget til ordinært medlem, vælges der også en ny suppleant.

Men der kan være andre bestemmelser i den lokale MED-aftale.

I bemærkningen til rammeaftalens § 4, stk. 6 (og § 18, stk. 1) fremgår, at suppleanter for medarbejderrepræsentanter er omfattet af beskyttelsen mod afskedigelse, uanset om de er tillidsrepræsentanter eller ej.

Hvornår skal en medarbejderrepræsentant skiftes ud?

Hvis en tillidsrepræsentant, der sidder i et MED-udvalg, afgår som tillidsrepræsentant, vil vedkommende normalt blive skiftet ud i MED-udvalget med den nye tillidsrepræsentant for overenskomstgruppen.

Hvis en personalegruppe er repræsenteret i et MED-udvalg ved en medarbejder, som ikke er tillidsrepræsentant, og denne personalegruppe senere vælger en anden medarbejder fra området som tillidsrepræsentant, indgår tillidsrepræsentanten i MED-udvalget.

Det er hovedorganisationsgruppen, der skal sørge for, at der sker en udskiftning af medarbejderrepræsentanten, når der vælges en ny tillidsrepræsentant. Det er altså ikke noget ledelsen kan gøre noget ved.

Spørg i din faglige organisation, hvis du er i tvivl.

Beskyttelse mod afskedigelse

Medarbejderrepræsentanter i MED er dækket af den såkaldte ’TR-beskyttelse’. Det vil sige, at medarbejderrepræsentanter og suppleanter for medarbejderrepræsentanter er omfattet af MED-rammeaftalens § 18: Afskedigelse, uanset om de også er tillidsrepræsentanter.

Det betyder, at man ikke kan afskediges, før der har været en forhandling mellem den pågældendes organisation og arbejdsgiveren, samt at arbejdsgiver ved denne forhandling har godtgjort, at der er tale om tvingende årsager. Bevisbyrden ligger altså hos arbejdsgiver.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges på tværs af hovedorganisationsgrupperne af alle medarbejderne på en arbejdsplads.

Hvis der er flere arbejdsmiljørepræsentanter på området, end der er arbejdsmiljørepræsentantpladser i det lokale MED-udvalg, vælges der af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne til disse pladser i MED-udvalget.

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter i de overliggende MED-udvalg vil være fastlagt i den lokale MED-aftale. Som regel vælges de af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i MED-udvalgene på det underliggende niveau.

Hvor der vælges arbejdsmiljørepræsentanter og dermed oprettes arbejdsmiljøgrupper er aftalt i den lokale MED-aftale.

Tvivlsspørgsmål om valgperiode, antal arbejdsmiljøgrupper og antal arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalgene afgøres af MED-hovedudvalget.

Valg af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentantstrukturen aftales mellem den enkelte faglige organisation og kommunen /regionen. Valg, valgperiode og lignende for tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantsuppleanter og fællestillidsrepræsentanter afgøres af den faglige organisation og kan ikke aftales i den lokale MED-aftale eller tages op til drøftelse i MED-systemet.