Hvordan nedsættes et forhandlingsorgan?

Hvis der er ønske om at genforhandling af den lokale MED-aftale – enten fra ledelsen eller medarbejderrepræsentanterne/organisationerne, skal der fremsættes forslag om det i MED-hovedudvalget. Man kan godt genforhandle en lokal MED-aftale, uden at den er opsagt.

Der skal nedsættes et forhandlingsorgan, når:

  • den lokale MED-aftale er opsagt,
  • forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt til andet og mere indhold, end det MED-systemet skal behandle i henhold til MED-rammeaftalen, fx end det, der følger af MED-rammeaftalens §§ 6-9,
  • formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse uden, at dette følger af ændringer i kommunens/regionens organisation og/eller ledelsesstruktur, eller MED-hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhandlingsorgan.

Senest 4 uger efter, at der er anmodet om at nedsætte et forhandlingsorgan, skal hver part (ledelsen og de lokale forhandlingsberettigede organisationer) meddele den anden part, hvem de har udpeget til forhandlingsorganet. Hver part bestemmer selv, hvem og hvor mange man vil repræsenteres af. Vedrørende størrelsen af forhandlingsorganet er der to hensyn: dels skal det være repræsentativt, sådan at så mange personalegrupper som muligt er repræsenteret, dels skal det ikke være så stort, at det i praksis er umuligt at mødes og forhandle.

Når der er indgået en ny lokal MED-aftale, er forhandlingsorganet nedlagt. Det bliver også nedlagt, hvis det konstateres, at der ikke kan opnås enighed om en ny lokal MED-aftale.

Hvem udpeger til forhandlingsorganet? 
Det er hver part (ledelsen og de faglige organisationer), der udpeger til forhandlingsorganet, og de afgør selv, hvem og hvor mange der skal repræsentere dem. Se ovenfor med hensyn til størrelsen af forhandlingsorganet.

Organisationsrepræsentanterne udpeges af de tre hovedorganisationsgruppe: LO-gruppen (OAO og FOA), FTF-gruppen og Akademikerne (AC).

Hvis der skal nedsættes et forhandlingsorgan, skal man derfor skrive til hovedorganisationsgrupperne.

Mailadresserne til hovedorganisationsgrupperne er:

LO-gruppen: udpegning@lo-valggruppen.dk
FTF-valggruppen: udpegning@ftf-valggruppen.dk
Akademiker-valggruppen: ac@ac.dk

For LO-valggruppen er det FOA, der står for udpegningerne i Jylland, Socialpædagogerne på Fyn og HK/Kommunal på Sjælland. For FTF-valggruppen er opgaven fordelt mellem organisationerne. Alle henvendelser skal sendes dog til ovennævnte mailadresser.