Medarbejderrepræsentanterne i MED-systemet vælges inden for de 3 hovedorganisationsgrupper.

  • LO–gruppen (bl.a. FOA, HK/Kommunal, Socialpædagogerne, 3F og Metal)
  • FTF–gruppen (bl.a. Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening)
  • Akademikerne (bl.a. DJØF, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Dansk Magisterforening og IDA).

Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse § 4, stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen.

Det betyder, at det er repræsentanter fra de 3 hovedorganisationsgrupper på medarbejdersiden, der har pladser i MED-udvalgene og i MED-systemet i det hele taget.

Ingen enkelte medlemsorganisationer har altså plads i et MED-udvalg.

Etableringen af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ved en fusion af LO og FTF har ikke ændret på, at der er 3 grupper i MED-systemet.

Som FOA-TR i et MED-udvalg sidder man på en LO-plads, og man repræsenterer derfor alle medarbejderne fra LO-organisationerne. En pædagogmedhjælper, der er FOA-TR, og som også har en plads i MED-udvalget på skolen og SFO’en, repræsenterer alle LO-organisationernes medlemmer på skolen og i SFO’en, dvs. både pædagogmedhjælpere, skolesekretærer, pedeller, køkkenmedhjælpere, rengøringspersonale og andre fra de personalegrupper, der tilhører LO-gruppen.

Baglandet for medarbejderrepræsentanterne i MED er derfor medarbejderne i hovedorganisationsgruppen.

Alle medarbejdere skal være repræsenteret

Medarbejderrepræsentanterne repræsenter samlet set alle medarbejdere. Det betyder fx, at hvis en hovedorganisation ikke er repræsenteret i et MED-udvalg, skal de resterende medarbejderrepræsentanter sikre, at den pågældende gruppes synspunkter bliver inddraget i drøftelserne.

Medarbejderrepræsentanterne bør aftale, hvorledes de holder kontakt til de medarbejdere, de repræsenter og hvem, der repræsenterer de medarbejdere, som ikke er direkte repræsenteret i MED-udvalget.

Hvis der fx er en enkelt akademiker på den arbejdsplads, som MED-udvalget dækker, og det derfor kun er LO-gruppen og FTF-gruppen, der har repræsentanter i MED-udvalget, skal det aftales, hvem af medarbejderrepræsentanterne, der sikrer kontakten til den pågældende akademiker.