Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har modtaget betænkningen fra udvalget om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder i høring. FH skal gøre nedenstående bemærkninger gældende.

FH er generelt positiv over for sigtet i betænkningen, nemlig at bekæmpe kriminalitet i den finansielle sektor ved at stille ledelsen til ansvar, såfremt den har handlet ansvarspådragende.

FH vil dog samtidig understrege, at en opstramning af reglerne har sin baggrund i en række sager blandt visse pengeinstitutter og ikke blandt pensionsselskaber. I kølvandet på finanskrisen er reglerne på en lang række områder allerede strammet op. Samtidig kan det konstateres, at problematiske sager blandt pengeinstitutter fortsat ser dagens lys.

Gældende regler skal efterleves

FH opfordrer derfor også til, at der er opmærksomhed på at efterleve gældende regler, og ikke kun på en skærpelse af disse.

Arbejdsmarkedets parter står som bekendt bag etableringen af de aftalebaserede pensionsordninger og dermed bag en række pensionsselskaber, der forvalter de danske lønmodtageres pensioner som led i deres ansættelsesforhold.

Selskaberne med aftalebaserede pensionsordninger er generelt meget velfungerende også på det governancemæssige område.

Et væsentligt element i ledelsen af pensionsselskaberne er, at repræsentanter for arbejdsmarkedets parter indgår i selskabernes bestyrelse – herunder formandskab. Det sikrer medlemsdemokrati og forankring i den danske model, og det skaber stabile rammer omkring pensionssystemet.

Det generelle billede, som betænkningen tegner af bestyrelsesformandens rolle som et unikt bindeled mellem direktion og bestyrelse, gør sig derfor ikke i samme grad gældende i arbejdsmarkedspensionsselskaber, hvor repræsentanter fra overenskomstbærende organisationer generelt også har ønske om tæt dialog med direktion og dybdegående indsigt i selskabets forhold.

Virksomhederne skal aktivt tage stilling til personlige kompetencer

Betænkningen stiller forslag om en fornyet ”fit and proper” vurdering af et bestyrelsesmedlem, når den pågældende vælges til bestyrelsesformand. FH hæfter sig ved at de oplysninger, der i den forbindelse skal afgives til Finanstilsynet skal supplere de tidligere oplyste forhold, jf. side 199, 5. afsnit.

De supplerende oplysninger skal ifølge bemærkninger have fokus på de ledelsesmæssige evner altså mere personlige kompetencer. Ifølge udkast til lovforslag skal virksomhedens vurdering af bestyrelsesformandens personlige kompetencer foreligge i skriftlig form.

FH lægger vægt på, at det af bemærkningerne side 201 sidste afsnit fremgår, at formålet hermed er at sikre, at virksomheden aktivt tager stilling til disse kompetencer. FH skal således betone, at vurderingen af sådanne egenskaber i praksis ikke lader sig efterprøve af Finanstilsynet, der bør lægge til grund, at virksomheden har foretaget vurderingen.

FH: Repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter skal fortsat kunne vælges til bestyrelser og formandskab

FH vil gerne betrygges i, at betænkning og det opstillede lovforslag ikke lægger hindringer i vejen for, at repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter fortsat kan vælges til bestyrelser herunder til formandskabet.

FH vil foreslå, at det eksplicit kommer til at fremgå af lovens bemærkninger, at for så vidt angår arbejdsmarkedspensionsselskaber og tilknyttede finansielle
datterselskaber anerkendes, at bestyrelsesformanden kan have relevant ledelseserfaring fra andre ikke finansielle brancher ligesom en formand generelt ikke skal opfylde

krav på linje med direktionsmedlemmer i livsforsikringsselskaber mv.
Betænkningen tager som nævnt sit afsæt i en uhensigtsmæssig styring og ledelse af en del pengeinstitutter.

Det er dog langt fra alle pengeinstitutter, der har været udfordret af problematisk ledelse og dårlige sager. Det gælder fx en række pengeinstitutter med tilknytning til fagbevægelsen. FH vil gerne advare mod uheldige sidekonsekvenser, hvor der lægges sten i vejen for en række velfungerende pengeinstitutter.

Fagbevægelsens repræsentanter besidder stor ledelseserfaring fra andre ikke finansielle brancher

FH finder det således afgørende, at fagbevægelsen fortsat kan vælge repræsentanter til bestyrelsen i disse finansielle selskabers blandt deres demokratisk valgte ledere, og at disse repræsentanter ikke afskæres muligheden for at blive valgt til formænd for pengeinstituttet som følge af de foreslåede regler.

Fagbevægelsens repræsentanter besidder således stor ledelseserfaring fra andre ikke finansielle brancher, hvilket har bidraget til god styring og ledelse af de pågældende pengeinstitutter i de forgange år.

Udvalgets forslag om at indføre nye bestemmelser, der regulerer fratrædelsesordninger til medlemmer af direktionen i pengeinstitutter og realkreditinstitutter støtter FH op om.

FH finder det således positivt med indførelse af yderligere krav til offentliggørelse af fratrædelsesordninger, krav om løbende udbetaling ved fritstilling og konsekvenser for direktionsmedlemmers ret til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser ved alvorlige ledelsesmæssige svigt.

Reglerne kan efter FH’s opfattelse bidrage til at øge den almindelige lønmodtagers retsfølelse, der udfordres af sager, hvor alvorlige svigt i ledelsen fører til lukrative fratrædelsesordninger, mens konsekvensen for den almindelige lønmodtager ved mangelfuld udførelse af arbejdsforpligtelsen er opsigelse eller bortvisning.

Med venlig hilsen
Arne Grevsen
Næstformand, FH’