Regeringen har den 20. juni 2017 indgået "Aftale om flere år på arbejdsmarkedet" med Dansk Folkeparti, og det er herunder aftalt, at der i 2018 skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Udkastet til bekendtgørelse udmønter denne del af "Aftale om flere år på arbejdsmarkedet".
Ifølge aftalen udbetales efterlønsbidrag, der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, skattefrit, og efterlønsbidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017 udbetales med fradrag for en afgift på 30 pct.
Personer, der får udbetalt efterlønsbidrag kontant og skattefrit, skal som betingelse for udbetalingen endeligt melde sig ud af efterlønsordningen.
I et fælles høringssvar af 19. september 2017 fremgår det blandt andet, at LO og FTF er imod forslaget.
Med en skattefri udbetaling af efterlønsbidrag tilskyndes lønmodtagerne til at træffe kortsigtede beslutninger, som de måske fortryder, den dag helbredet uventet skranter, og de har behov for at trække sig tilbage nogle år før folkepensionsalderen.
LO og FTF’s modstand skal ses i lyset af stigningen i den lovbestemte tilbagetrækningsalder. Set i det lys, er det vigtigt, at de grupper, der ikke kan arbejde indtil pensionsalderen, kan overgå til efterløn.
Problemet forstærkes af, at muligheden for at få tilkendt seniorførtidspension samtidig er blevet kraftigt forringet gennem en lang årrække. Dermed kan nedslidte lønmodtagere, som har været tilknyttet arbejdsmarkedet i over 40 år, risikere at stå uden reelle muligheder for en værdig afvikling af deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
LO og FTF savner desuden en præcisering af, hvornår a-kasserne skal foretage udbetalingen af efterlønsbidraget. De administrative forskrifter forholder sig til, hvordan medlemmerne skal ansøge om at få efterlønsbidraget udbetalt og hvordan a-kasserne skal informere medlemmerne i forbindelse med ansøgningen og udbetalingen.
Det er LO og FTF’s opfattelse, at lovforslaget lægger op til at udbetalingen af efterlønsbidraget skal ske løbende efterhånden som a-kasserne har modtaget og behandlet ansøgningerne. Vi bemærker, at det ikke stemmer overens med den politiske aftale, der er baggrunden for lovforslaget. Vi bemærker yderligere, at det i bemærkningerne til lovforslaget står, at a-kasserne kan udbetale løbende. Dette kan tolkes som, at a-kasserne ikke er forpligtet til at foretage udbetalingen løbende. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at det skal bero på en fortolkning af bemærkningerne til lovforslaget. A-kasserne har brug for en hurtig afklaring af spørgsmålet, da a-kassernes it-system skal kodes til at håndtere det korrekt – og det skal være på plads inden 1. januar 2018.