Trepartsaftalen, som blev indgået i dag, fastlægger nye rammer for voksen efter- og videreuddannelse på tværs af uddannelsesbaggrund. Der etableres én indgang til et mere sammenhængende efter- og videreuddannelsessystem, og der arbejdes for øget anerkendelse af det, den enkelte allerede kan gennem realkompetencevurderinger.  
Aftalen er samtidig et vigtigt skridt i retning af mere relevant efter- og videreuddannelse til blandt andet sygeplejersker, bygningskonstruktører, it- og finansfolk.
Det mener hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
Ud over et moderniseret AMU-system med kvalitetsløft gennem højere takster, styrket indsats for basale færdigheder og voksenvejledning, øget digitalisering m.v. etableres en udviklingsfond for kortuddannede og faglærte. Aftalen indebærer endvidere tilpasning af VEU-bidrag og en opfølgning på tidligere trepartsaftale vedrørende lønrefusion og praktikpladsbonus i forbindelse med EUD.  
”Det er meget positivt, at AMU-kurserne får en finansiering, som giver mulighed for at økonomien hænger sammen” mener Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og tilføjer:” det kunne vi ønske os for hele VEU-området”.

Endelig indeholder aftalen et nyt udviklingsprogram for videregående efter- og videreuddannelse, hvor arbejdsmarkedets parter sammen med uddannelsessektoren stiller skarpt på, hvordan vi sikrer et relevant udbud af videregående efter- og videreuddannelse.
”Aftalen afspejler, at der er blevet lyttet til ønsket om at få mere fokus på det videregående område, som ikke mindst FTF har presset på for at få løftet stærkere ind i treparten bl.a. med forslaget om et udviklingsprogram for den videregående efter- og videreuddannelse. Det, er jeg glad for, er lykkedes”, siger Bente Sorgenfrey, der mener, at det nye udviklingsprogram kan styrke fremtidens VEU-tilbud.
”Regeringen fastholder med den nye aftale dialogen med arbejdsmarkedets parter om, hvordan vi sammen bedre kan lave attraktive VEU-tilbud i dialog med medarbejdere og arbejdsgivere. Det er afgørende, at vi er fælles om at anerkende behovet for relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder, som bestemt ikke bliver mindre i fremtiden”, fastslår Bente Sorgenfrey, som også lægger vægt på, at der med aftalen lægges op til større sammenhæng i efter- og videreuddannelsessystemet:
”En fælles indgang til efter- og videreuddannelse, så det bliver meget enklere at orientere sig i udbud, foretage tilmelding og søge om støtte – det ser jeg som et klart fremskridt.”
Ledere: Manglende efteruddannelse giver dårligere kvalitet
En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viste tidligere i år, at færre får videregående VEU. Således er antallet af danskere med videregående uddannelser, der tager offentligt godkendt efter- og videreuddannelse, stået stille de seneste 10 år, selv om gruppen af danskere med videregående uddannelse i samme periode er vokset væsentligt.
Det er en meget uheldig udvikling, for efter- og videreuddannelse skaber højere kvalitet i arbejdet, og er en forudsætning for at kunne klare fremtidens opgaver. I en ny FTF-analyse blandt cirka 1.000 skoleledere, afdelingssygeplejersker og institutionsledere svarer 55 procent, at efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere øger kvaliteten i de ydelser, medarbejderne leverer.
Samtidig svarer over halvdelen af lederne, at medarbejderne mangler kompetencer for at kunne klare fremtidens opgaver. Årsagerne angives at være at arbejdspladsen har for få midler til efter- og videreuddannelse, at de ansatte har for travlt, og at der ikke er råd til vikarer, mens de ansatte er på uddannelse. 

Styrk rammebetingelserne for VEU
Trepartsaftalen løser dog ikke alle udfordringer for efter- og videreuddannelsen. I øjeblikket rammes den videregående efter- og videreuddannelse dobbelt. Alle de videregående uddannelsesinstitutioner står igen i år over for besparelser på to procent. Men også de offentlige arbejdsgivere og mange private arbejdsgivere, der skal finansiere efter- og videreuddannelsen, står over for besparelser, som kan betyde, at færre medarbejdere fremover kommer på skolebænken.
Så der er masser at kæmpe videre for, mener Bente Sorgenfrey:
”Behovet for fra politisk side at investere i efter- og videreuddannelse er evident, hvis vi ønsker at fremtidssikre medarbejdernes kompetencer, så de kan udnytte blandt andet de teknologiske landvindinger til at løfte kvaliteten og effektiviteten i det daglige arbejde, og være med til at udvikle fag og professioner. Det kan slet ikke betale sig at lade være.”