En skov- og landskabsingeniør er i dag blevet tilkendt ca. 380.000 kr. i godtgørelse af sin tidligere arbejdsgiver, Halsnæs Kommune. Kommunen afskedigede medarbejderen i juli 2014, efter at vedkommende i over et år havde arbejdet på skånsomme vilkår som tog hensyn til medarbejdernes handicap: piskesmælds-mén efter en glatføre-ulykke i arbejdstiden i marts 2013.
Efter ulykken fik medarbejderen anerkendt sin skade med en mén-grad på ti procent af Arbejdsskadestyrelsen. Herefter indgik kommunen og medarbejderen en aftale om, at han skulle arbejde på deltid og med mulighed for pauser. Desuden skulle han fritages for de hårdere fysiske opgaver, som også er en del af jobbet. Så langt var parterne enige.

Problemerne opstod, da det efter mere end et år (17 måneder) på de skånsomme vilkår viste sig, at medarbejdernes mén var varige, og at han aldrig ville komme til at arbejde på fuld tid igen – som kommunen havde forventet. Herefter opsagde kommunen skov- og landskabsingeniøren.
Gik til domstolene
Han valgte at gå til domstolene for, at sagsøge kommunen for uretmæssig opsigelse. FTF har ført hans sag først ved retten i Hillerød, hvor den afskedigede skov- og landsskabsingeniør fik medhold og siden ved Østre Landsret, som i dag stadfæstede byrettens dom.

Striden har først og fremmest handlet om, hvorvidt medarbejderen kan betragtes som handicappet efter ulykken.
For at en sygdom kan betegnes som et handicap, skal medarbejderen være begrænset i at kunne udføre sine arbejdsmæssige funktioner, og der skal herudover være tale om langvarig tilstand, som arbejdsgiveren havde kendskab til – og det har Landsretten fundet var tilfældet i den aktuelle sag.
Efter forskelsbehandlingsloven skal en arbejdsgiver tage særlige hensyn til en medarbejder med et handicap ved at tilpasse arbejdet fx med nedsat arbejdstid, mulighed for hjemmearbejde, pauser osv. – alt sammen forudsat at det ikke er "urimeligt byrdefuldt" for arbejdsgiveren, som det hedder i loven.
Principielt vigtig dom
Ann-Beth Kirkegaard, advokat, som har ført sagen for FTF, glæder sig over dommen.

"Efter at der har været afsagt en række domme, hvor kommunale arbejdsgivere har haft held med at argumentere for at tilpasningsforanstaltningerne var urimeligt byrdefulde, er der nu blevet afsagt en dom, der reelt giver mening i forhold til ønsket om at fastholde handicappede på arbejdsmarkedet", siger hun.