I et høringssvar til ny bekendtgørelse om seniorførtidspension foreslår LO og FTF, at kriterierne for tilkendelse af seniorførtidspension gøres mere lempelige for nedslidte seniorer, der ikke længere kan få efterløn. 
Èn af betingelserne for at få tilkendt seniorførtidspension er fx, at pågældende har haft en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det fremgår af udkastet til ny bekendtgørelse, at perioder med indkomst, der midlertidig træder i stedet for arbejdsindkomst, som fx sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge mv., anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.
LO og FTF mener, at også perioder med kontanthjælp og selvforsørgelse skal være omfattet af den gruppe, der anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Læs det fælles høringssvar her: Høringssvar

FAKTA: LO og FTF’s høringsvar  

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Aftale om senere tilbage-trækning, som den 13. maj 2011 er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. En aftale som kraftigt forværrer muligheden for, at mennesker med helbredsproblemer kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den forhøjede folkepensionsalder.

På den baggrund finder LO og FTF det særdeles beklageligt, at aftaleparterne ikke dengang ønskede at foreslå en ordning, der garanterer fysisk og psykisk nedslidte et forsørgelsesgrundlag. Med lovforslaget indføres ikke en ny førtidspension, idet kriterierne for at blive tilkendt førtidspension er uændret.