Værs’go! En åbenlys mulighed for afbureaukratisering ligger lige for, når for de forligspartier, der forhandler forenkling af beskæftigelsesindsatsen, mødes i dag: De kan beslutte at fjerne den såkaldte rådighedsafprøvende aktivering for ledige, som blev indført i 2015.  
Ordningen, som har karakter af en straffe- og kontrolforanstaltning, har nemlig vist sig at være så godt som overflødig: Ifølge en ny undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), bruger kommunerne stort set ikke tilbuddet. Tilfælde af tvivl om den lediges rådighed løses mellem jobcentre og a-kasser.
Undersøgelsen viser, at jobcentrene har god og konstruktiv kontakt til a-kasserne og prioriterer andre mere meningsfulde tilbud og finder andre løsninger end rådighedsafprøvende tilbud.  

De rådighedsafprøvende tilbud var en del af Beskæftigelsesreformen fra 2015, og havde til formål at give et u-attraktivt ”tilbud” – en slags test på, om den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentret har et skævt øje til nogle ledige og oplever, at de reelt ikke søger arbejde og er afvisende overfor at deltage i aktive tilbud, kan jobcenteret give de ledige et rådighedsafprøvende aktiveringstilbud. Det er ikke ment som et kvalificerende drømmetilbud og ”tilbuddet” er ikke til diskussion. Hvis den ledige ikke tager imod ”tilbuddet” kan det medføre dagpengesanktioner.  

Siden ordningen trådte i kraft, er der givet 34 rådighedsafprøvende tilbud, heraf har kun seks givet anledning til rådighedsvurderinger og kun tre ledige har fået en dagpengesanktion. Alt i alt en sølle gevinst – betalt med en yderligere udvidelse af den i forvejen enorme mængde paragraffer, der udgør Beskæftigelseslovgivningen.  
Jeg vil derfor opfordre de forligspartier, der nu forhandler forenkling af beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesindsatsen, til at gribe chancen og forenkle loven ved at afskaffe de rådighedsafprøvende tilbud. De er helt overflødige.
Lad os i stedet udnytte det gode samarbejde og den tillid, der ifølge undersøgelsen er mellem jobcentre og a-kasser – så rådighedsafprøvende tilbud som straffe- og kontrolforanstaltning i realiteten er overflødiggjort.  
Beskæftigelsesreformen fra 2014 introducerede aktive, jobrettede tilbud som en positiv indsats, der skal hjælpe den enkelte videre i job. Ordinære uddannelsestilbud fik et skub opad med positivlister og fokus på områder med mangel på arbejdskraft.
Lad os fokusere på det i stedet for mere straf og kontrol.