Formålet med de regionale debatmøder er: 

  • at få drøftet hvordan medlemsundersøgelsen kan bruges til at fremme lønmodtagernes politiske holdninger?
  • at fremme dialog blandt ansatte og tillidsrepræ­sentanter om udfordringer og muligheder for fag­bevægelsens arbejde set fra et lønmodtager-perspektiv.
  • at producere input til arbejdet frem til LO og FTF’s kongresser i efteråret 2015 om fremtidens ar­bejdsliv, arbejdsmarked og fagbevægelse. 

På debatmøderne vil du høre mere om undersøgel­sens centrale resultater. Du kan desuden give dit in­put til LO og FTF’s videre arbejde.
Kort om APL-undersøgelserne
Lønmodtagerne er i foråret blevet spurgt om deres syn på arbejdsliv og politik. Spørgsmålene afdækker medlemmernes holdninger til samfundet og til deres arbejdsliv. Det er tredje gang, der er gennemført en såkaldt APL-undersøgelse.
Den første undersøgelse blev foretaget i 1993 og viste, at de unge vendte fagbevægelsen ryggen. Det resulterede bl.a. i en omfattende indsats for at styrke ungdomsarbejdet.
Den anden undersøgelse blev foretaget i 2002 og viste en tydelig tendens til en nyttepræget tilgang til fagforeningen. Det resulterede bl.a. i en professionali­sering af fagbevægelsens medlemsservice.
Den tredje undersøgelse foreligger i slutningen af 2014 og indgår i forarbejdet til LO og FTF’s kongres­ser i efteråret 2015.
Download rapport: Fællesskab før forskelle