Uddannelsesminister Morten Østergaard har på et pressemøde i dag offentliggjort et nyt ekspertudvalg, der det kommende år skal se nærmere på de videregående uddannelsers struktur, lovgivningsmæssige rammer og finansiering. Udvalget skal svare på, hvordan man kan styrke kvaliteten i og sammenhængen imellem de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 
FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, der stort set alle har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Og FTF har som organisation i mange år gjort opmærksom på behovet for mere anvendt forskning og bedre mulighed for at læse videre fra fx professionsbachelor til kandidat. Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, siger: 
”Danskernes uddannelsesniveau skal hæves, og at uddannelserne skal have høj kvalitet og passe til de offentlige og private arbejdspladsers behov. Det er krumtappen i dansk økonomi. I mange år har man blokeret for, at studerende fra erhvervsakademier og professionshøjskoler kunne læse videre – og man har stort set kun givet de offentlige forskningskroner til universiteterne. Jeg ser frem til, at man omsider gør op med de skævheder og blokeringer”. 
Ifølge de seneste tal uddanner de korte og mellemlange videregående uddannelser mere end halvdelen af dem, der gennemfører en videregående uddannelse, men får kun 320 millioner kr. årligt til forskning og udvikling, hvor universiteterne får en basisbevilling årligt på 8 mia. kr. 

Hun understreger, at udvalget også bør arbejde for at skabe bedre sammenhæng mellem teori og praktik på uddannelserne, så de nyuddannede har de bedste forudsætninger for at løse deres opgaver for borgere og kunder – og dermed understøtte dansk vækst og velfærd. 
”Det nye udvalg skal arbejde for høj faglig kvalitet og relevans i uddannelserne, og det er vi meget enige i. Dermed også sagt at det er afgørende at lytte til de offentlige og private arbejdspladsers behov. Vi skal dog ikke kun uddanne til de kortsigtede behov, men også sikre, at medarbejderne får kompetencer, de kan bruge i nye job, når arbejdsmarkedet udvikler sig”, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey – og fortsætter: 
”Når vi optager flere studerende på de videregående uddannelser, stiller det store krav til uddannelsernes tilrettelæggelse og til den praktik eller kliniske undervisning, der indgår som en fast bestanddel af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne – og det bør være en del af udvalgets fokus”, siger hun. 
For FTF er det afgørende, at både uddannelsernes teoretiske og praktiske elementer har høj kvalitet og tæt sammenhæng, for det øger udbyttet af uddannelserne og ser også ud til at være af stor betydning for de studerendes lyst til at gennemføre den uddannelse, de er begyndt på. 
Bente Sorgenfrey er glad for, at udvalget skal have dialog med aktører og interessenter på de videregående uddannelser, herunder bl.a. studerende, undervisere og arbejdsmarkedets parter. 
”Jeg ser meget frem til, at det nye udvalg inddrager os i en tæt dialog om de udfordringer, vi kan se for de videregående uddannelser. Vi står lige over for overgang til institutions-akkreditering. Der er en masse nye spørgsmål, som rejser sig i den sammenhæng. Dem håber jeg også, at udvalget vil tage med i deres overvejelser”, siger Bente Sorgenfrey. 
Siden uddannelsesminister Morten Østergaard i april 2012 afgav sin redegørelse om Større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, har der været stor interesse for, hvordan ministeren ville følge op på visionerne. På nogle punkter er der allerede sket væsentlige tiltag, som skal styrke sammenhængen, fx afskaffelse af suppleringskurser for at kunne blive optaget på kandidatuddannelser.