Ad. 3: Et fælles nordisk arbejdsmarked – uden grænsehindringer
Ole Norrback formand for NMR’s grænsehindringsforum indledte og nævnte:

Ambitionen for NMR er ikke at løse alle problemer, men der er et behov for at få belyst og afhjulpet de tydeligste problemer. De største problemer findes indenfor arbejdskraftens frie bevægelighed. Velfærdsordninger er et andet vanskeligt område f.eks. indenfor rehabilitering. Det tredje område er indenfor skatteområdet.

Det er politisk skabte problemer og derfor kan de også kun løses politisk. Vi må ud over at det er det land som vil mindst, som bestemmer mest. EU’s regler for fri bevægelighed er normalt ikke et problem, det er os selv der kan skabe et mere smidigt arbejdsmarked i Norden.

I den efterfølgende debat blev det bl.a. nævnt:

NFS generalsekretær nævnte, at NFS arbejder for at udarbejde en rapport om problemet, og udvalget om arbejdskraftens frie bevægelighed bliver det sted, hvor rapporten skal forberedes.

Det er interessant, at det ikke er EU-lovgivningen der giver problemer, men Nordens egne regler der skaber skævheder.

Dette spørgsmål er klart et område der må have prioritet i NFS, og specielt efter vedtagelsen af, at NFS har mandat og særligt arbejdsområde indenfor det nordiske samarbejde.

Flere af vores medlemsforbund har særlig faglig ekspertise indenfor spørgsmålet og dette burde udnyttes.

Måske kunne vi få arbejdsgiverne inddraget i dette arbejde selvom arbejdsgiverne normalt ikke ønsker et nordiske samarbejde med os.

NFS har udarbejdet et høringssvar til NMR om grænsehindringer og forslaget blev vedtaget.

Ad. 4: Nordisk faglig kongres i Ålesund 17.-19. september
Temaet bliver ”Holdbart arbejdsliv, økonomisk, socialt og økologisk”. Der blev fremlagt et forslag til program med en række indledere, og det blev vedtaget, at sekretariatet arbejder videre indenfor den fremlagte ramme.

Ad. 5: Nordisk projekt om kollektive aftaler
NFS har fået bevilliget 400.000 D.kr. fra NMR til at gennemføre et projekt under titlen ”Kollektive aftaler for at imødegå krisen og for grøn omstilling”.

Udover en rapport skal der udarbejdes en kortfilm, som skal lægges på YouTube.

Det blev nævnt, at hvis vi ikke skal ende i de problemer vi tidligere har haft ved præsentationen af andre rapporter om lignende spørgsmål, er det vigtigt, at målgruppen er meget klar.

Der er foreslået oprettelse af et vækstnetværk, som skal komme med forslag til vækstinitiativer. Arbejdsformen skal være et løst netværk bl.a. ved anvendelse af Skype.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 6: Kontingent 2013
Der er foreslået en kontingentstigning fra 85 svenske øre til 1 S.kr. pr. medlem.

Kontingentet er ikke steget i 20 år, og det er vanskeligt fortsat at finde besparelser på lokaler o. lign.

Efter en længere debat, hvor akademikerorganisationerne plæderede for en lavere kontingentstigning, blev forslaget vedtaget.

Ad. 7: Vedtægter
Som en konsekvens af vedtagelsen af rapporten om NFS’ fremtid var der et ønske om at få gennemgået vedtægterne, hvilket ikke er sket i en årrække. Ønsket var at foreslå modernisering af vedtægterne, samt at bibeholde enkle vedtægter, som er læsbare.

Vedtægtsgruppen har haft Sture Nord som formand.

Forslaget har været sendt i høring hos medlemsorganisationerne, og der har været bred opbakning til gruppens forslag. Dog er der kommet ændringsforslag fra AC, Akava og Saco.

Der var 2 forslag:

Et ønske om, at det i vedtægterne nævnes specifikt, at NFS er partipolitisk uafhængigt.

Det andet forslag var, at organisationer der i dag indmelder sig i NFS også skal indmelde sig i ETUC, ITUC og TUAC. Dette ønskes ændret til at være frivilligt. 

De 2 forslag blev ikke vedtaget, således at de oprindelige forslag fra vedtægtsudvalget blev vedtaget.

Ad. 8: NFS-principprogrammer
Det blev besluttet at udarbejde et nyt forslag til rotationsprincip, som skal indeholde, at Island også skal indgå i rotationsprincippet, og derved blive formand for NFS. Dette har de ikke tidligere ønsket.

Ad. 9: ILO
Valget af ny generalsekretær er nært forestående, og Guy Ryder er fagbevægelsens kandidat.

Arbejdstagergruppen er ved at være færdig med en gennemgang af konventionerne med henblik på at få en vurdering af behovet for evt. revision.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe om ILO og multinationale selskaber. Der forventes snart en rapport.

Rapport fra ILO om jobskabelse med særligt henblik på EU og arbejdsmarkedsreformer kommer den 30. april 2012.

Ad. 10: Bekæmpelse af social dumping på Grønland
På Grønland er der ved at blive skabt flere store projekter, som vil kræve et stort antal udenlandske arbejdstagere. Der er risiko for, at dette sker til en lavere løn end den der er gældende for grønlandske virksomheder. Dette forsøg på social dumping ønsker SIK stoppet, og anmoder om NFS støtte til en udtalelse der vender sig imod dette forsøg på at undergrave den nordiske model.

Dansk LO oplyste, at adgangen for udenlandsk arbejdskraft til Grønland kræver tilladelse fra den danske stat. Dette kunne være en mulighed for at få det stoppet.

Der var enstemmig opbakning til SIK, og den fremlagte udtalelse.

Ad. 11: Virksomhedsberettelse
Rapporten er en gennemgang af aktiviteterne i 2011, og blev vedtaget.

Ad. 12 og 13: Årsgennemgang og revisionsbemærkning
Begge blev godkendt.

Ad. 14: Rapport fra sekretariatet
Den skriftlige gennemgang blev noteret.

Ad. 15: Rapporter fra medlemsorganisationerne
Rapporterne var udsendt før mødet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad. 16: Styrelsesmøder 2013
Den 24.-25. april 2013 på Grønland
Den 19.-20. november 2013 i Oslo.

Ad. 17: Foreløbig kalender for 2012
Kalenderen blev godkendt.

Ad. 18: Baltic Sea Labour Forum
BSLF holder sit første møde efter afslutningen BSLN. Mødet afholdes efteråret 2012 i samarbejde med Østersøstaternes råd (CBSS), som har sekretariatsfunktionen. I det første år hjælper NFS, CBSS med sekretariatsfunktionen.

Der var bemærkninger om, at BSLF var for svagt repræsenteret på arbejdsgiversiden, og at det faglige netværk omkring Østersøen fortsat primært skal foregå i regi af Bastun. Det blev ligeledes nævnt, at arbejdsprogrammet var for upræcist på social dumping, som burde være et centralt emne.

Det blev besluttet, at NFS bliver observatør i BSLF.