Kvinden blev ansat i virksomheden i 2006 som slagterimedarbejder, og i 2008 henviste hendes læge hende til fertilitetsbehandling. I forbindelse hermed skulle der foretages en del forundersøgelser. I november 2008 underskrev kvinden en aftale efter sygedagpengelovens § 56, i hvilken det var anført: "Barnløshed i forbindelse med endometriose". Ca. 14 dage senere blev kvinden opsagt sammen med fem andre medarbejdere på grund af arbejdsmangel, da virksomheden nedlagde produktionen i Esbjerg.
Kvinden påbegyndte i februar 2009 hormonbehandling, og i marts 2009 fik hun foretaget opsætning af æg.
Kvinden gjorde under sagen gældende, at ligebehandlingslovens § 9 var overtrådt i forbindelse med opsigelsen af hende, og hun anlagde sag mod virksomheden med krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven svarende til 9 måneders løn.
Virksomheden påstod frifindelse og gjorde gældende, at beskyttelsen efter ligebehandlingslovens § 9 først indtræder på et mere fremskredent tidspunkt i den egentlige fertilitetsfremmende behandling, og afskedigelsen derfor ikke var omfattet af § 9.

Sagens udfald
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom og frifandt virksomheden, idet beskyttelsen mod afskedigelse i ligebehandlingslovens § 9 ikke omfatter udredningsfasen, og der var på opsigelsestidspunktet ikke indledt en egentlig behandling, der kunne gøre kvinden gravid. Højesteret fandt også, at afskedigelsen var begrundet i driftsmæssige årsager og ikke i strid med ligebehandlingslovens § 4, hvorefter en afskedigelse ikke må finde sted på grund af køn.
FTF mener
Højesteret afsagde i 2003 en dom der fastslog, at ligebehandlingslovens § 9 også omfatter afskedigelser, der er begrundet i, at den afskedigede medarbejder forsøger at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning.
Højesterets dom af 29. marts 2012 fastslår, at en kvinde, der er i udredningsfasen i forbindelse med fertilitetsbehandling, ikke er omfattet af ligebehandlingslovens § 9, og Højesteret har dermed sat en ramme for, hvornår fertilitetsbehandling er omfattet af § 9. Fertilitetsbehandling er først omfattet af ligebehandlingslovens § 9, når den egentlige fertilitetsfremmende behandling er påbegyndt, og dermed ikke den forudgående udredningsfase.