Tak for muligheden for at afgive bemærkninger i anledning af Kommissionens forslag til en ny GSP-forordning. FH udarbejdede i 2020 sit bud på en visionær handelspolitik, der bidrager til at opfylde FN’s verdensmål og det er med udgangspunkt i disse sigtelinjer, at vi har vurderet udkastet til den ny forordning.

FH finder det positivt, at Kommissionen har taget initiativ til at revidere forordningen og dermed sikre, at arrangementet med generelle toldpræferencer kan videreføres i ti år efter udløbet af den nuværende forordning ved udgangen af 2023.

Vi noterer med tilfredshed, at kravene til lande, som omfattes af GSP+-ordningen forstærkes, bl.a. med tilføjelse af to nye ILO-konventioner (nr. 81 om arbejdstilsyn og nr. 144 om trepartssamarbejde).

Vi finder det ligeledes positivt, at der er tilføjet øvrige konventioner og aftaler, herunder Parisaftalen om klimaforandringer.

Det fremgår af udkast til den nye forordning, at der vil være et stærkere fokus på overvågning og håndhævelse og der henvises i den forbindelse til den nye øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler (CTEO) samt den nye klagemekanisme.

Vi er meget enige i en forbedret klagemulighed og monitorering, der aktivt inddrager civilsamfundet.

Vi mener at en sådan aktiv inddragelse af civilsamfundsorganisationerne må følges op af EU støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet i GSP- og GSP+-landene, således at de bliver i stand til at indgå i monitoreringen af landets overholdelse af af de omfattede konventioner.
Det gælder i særlig grad arbejdsmarkedets parter.

I artikel 14 hedder det, at Kommissionen hvert tredje år skal aflægge en beretning om status for ratificeringen af de relevante konventioner. I forbindelse med udarbejdelse af konklusionerne vil Kommissionen bl.a. vurdere oplysninger fra civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. I den forbindelse vil vi henvise til artikel 10, stk. 3, og foreslår, at man på tilsvarende vis informerer arbejdsmarkedets parter, når man har modtaget en anmodning fra et land om at blive omfattet af GSP+-ordningen. Det vil kunne bidrage til at få et så fuldstændigt billede som muligt af de faktiske forhold i det pågældende land.

Vi ser frem til at følge den videre proces.