Forbud mod større forsamlinger, aflysning af begivenheder, lukning af arbejdspladser. Foranstaltningerne er indgribende for det enkelte individ og for samfundet som helhed. Også for lederne i den offentlige sektor.

Krisen har stillet store krav til lederne i den offentlige sektor. I en form for undtagelsestilstand har lederne skullet tilrettelægge arbejdet, der har været underlagt skrappe sundhedsfaglige retningslinjer og kvalitetsmæssige krav. Det har betydet øget arbejdspres, behov for nytænkning og en nødvendig lynomstilling til en mere digital arbejdsform.

I forsøget på at tage ved lære af den særlige situation er det vigtigt at undersøge, hvordan lederne har klaret sig igennem krisen, hvilke konsekvenser det har haft for dem, og hvilke læringer de tager med sig.

Denne delrapport belyser de nye digitale muligheder og erfaringer fra starten af coronakrisen.

Undersøgelsen er udført blandt FH’s Lederforums panel af offentlige ledere, der består af offentlige ledere organiseret i FH’s medlemsorganisationer. I undersøgelsen er perioden med COVID-19 defineret med startdato den 12. marts 2020, hvor nedlukningen startede, og med slutdato på besvarelsesdagen (17.06.2020 – 02.07.2020). 1708 respondenter har svaret på spørgeskemaet.

Resumé af analysen

Digitale muligheder under coronakrisen

De offentlige arbejdspladser har været nødt til at implementere nye digitale tiltag for at imødekomme de strukturelle udfordringer som coronakrisen har medført. Dette afspejler sig i, at 90% af lederne har arbejdet mere digitalt, end de gjorde inden krisen. 73% af lederne mener at have anvendt digitale tiltag, som de fremover i højere grad vil bruge i organiseringen af arbejdet. Særligt onlinemøder er et af de digitale tiltag, som organisationerne har anvendt under krisen.

Digitalisering under coronakrisen kan dog også siges at have haft mulige negative konsekvenser, idet 46% af lederne har under krisen oplevet, at det har været vanskeligt at udøve synlig og tilstedeværende ledelse.

Digitale muligheder under coronakrisen

Analysen viser

  • Næsten alle ledere har arbejdet mere digitalt under krisen. En stor del af disse angiver, at de har arbejdet meget mere digitalt.
  • Størstedelen af lederne mener at have anvendt digitale tiltag, som de fremover i højere grad vil bruge i organiseringen af deres arbejde.
  • Lederne har under krisen oplevet, at det har været vanskeligt at udøve synlig og tilstedeværende ledelse overfor deres medarbejdere.
  • Særligt onlinemøder er en af de digitale tiltag som lederne har benyttet under krisen.

Tabel 1. Jeg har i perioden med COVID-19 arbejdet mere digitalt end normalt (med digitalt arbejde menes fx brug af programmer som Skype, digitale ledelsesværktøjer, eller lignende digitale tiltag).

 Respondenter%
Meget mere digitalt57739,9
Mere digitalt72950,4
Hverken eller1339,2
Mindre digitalt50,3
Meget mindre digitalt10,1
Ved ikke20,1
Total1447100

90% af lederne har under COVID-19 oplevet at arbejde mere digitalt end normalt. Det indebærer fx brug af programmer som Skype, større brug af onlinemøder eller lignende.

Tabel 2. Jeg har i perioden anvendt digitale tiltag, som jeg fremover i højere grad vil bruge i organiseringen af arbejdet

 Respondenter%
Ja105072,6
Nej23616,3
Ved ikke16111,1
Total1447100

Ca. to tredjedele af lederne mener, at de vil fremover vil benytte digitale tiltag fremover i organiseringen af arbejdet, som de også har brugt under coronakrisen.

Tabel 3. Perioden under COVID-19 har påvirket min mulighed for at udøve synlig og tilstedeværende ledelse over for mine medarbejdere.

 Respondenter%
Ja, digitale tiltag har gjort det nemmere at udøve synlig og tilstedeværende ledelse22815,9
Ingen påvirkning49034,1
Det har i perioden været vanskeligt at udøve synlig og tilstedeværende ledelse65745,7
Ved ikke634,4
Total1438100

46% af lederne synes at det har været vanskeligt at udøve synlig og tilstedeværende ledelse over for deres medarbejdere. En betydelig andel af respondenterne har dog ikke oplevet nogen form for påvirkning under COVID-19-perioden ift. deres mulighed for at udøve synlig ledelse eller være i kontakt med deres medarbejdere.

Kvalitativt supplement: ”Beskriv gerne hvilke digitale tiltag du i højere grad vil bruge i organiseringen af arbejdet fremover”

I undersøgelsen spurgte vi ind til, hvilke digitale tiltag lederne i højere grad vil bruge i organisering af deres arbejde. Et digitalt tiltag som går igen fra samtlige ledere, der har besvaret spørgsmålet, er digitale møder og videomøder. Lederne er generelt positivt stemt over for de digitale tiltag, der muliggør, at de kan bruge mindre tid på transport mellem fysiske møder m.v.

Lederne bemærker, at onlinemøderne fungerer i de tilfælde, hvor møderne er mere generelle og ukomplicerede. I møder med mere komplekse dagsordener mener flere af lederne, at fysiske møder fungerer bedre.

Også webinarer blev nævnt flere gange i undersøgelsen som et digitalt tiltag, lederne i højere grad vil anvende fremover.

Om undersøgelsen

Denne delrapport fra juli 2020 omfatter en del af en samlet analyse af ledelse under coronakrisen foretaget af FH’s panel af offentlige ledere.

Spørgeskemaundersøgelsen er internetbasseret. Dataindsamlingen blev gennemført i perioden d. 17.06.2020 til d. 02.07.2020, og i alt blev der indsamlet besvarelser fra 1708 respondenter, hvoraf 253 respondenter (15%) er faldet fra igennem undersøgelsen og har kun svaret på noget af spørgeskemaet.

I analysen har vi samlet en række svar fra ledere i nogle af de mindre organisationer under FH. Årsagen er, at vi sikrer respondenternes anonymitet, idet at antal besvarelser inden for nogle organisationer har været på et lavt niveau.

I de tilfælde der er foretaget statistiske beregninger eller krydstabeller I rapporten er der gennem hele analysefasen foretaget en validering gennem statistiske test, hvor signifikansniveauet har været fastsat til 5%. Der refereres ikke til disse test i rapporten. I stedet har der været prioriteret kun at rapportere statistiske signifikante forskelle eller sammenhænge. Således er der i rapporten diskuteret en række signifikante relationer bl.a. i forhold til arbejdssituation, organisation mm.

Henvendelse om undersøgelsen kan ske til Mads Carstensen, maca@fho.dk.