Fælles partsrådgivning
De lokale parter kan i Hovedudvalget eller i Forhandlingsorganet som forhandler den lokale aftale opleve, at samarbejdet er hæmmet af en lokal uenighed, som det kan være svært at løse op for. Forliget indfører en fælles central partsrådgivning, som forventes at kunne facilitere en hurtigere og bedre proces for de lokale parter.
Den ny fælles partsrådgivning skal understøtte det lokale MED-samarbejde. Derfor skal rådgivningen specifikt rette sig mod fortolkning af aftaleteksten samt vejledning i form af skitseringer af mulige handlemåder i forhold til at skabe fremdrift, når samarbejdet støder på forhindringer lokalt.

Hovedudvalgets kompetence i forbindelse med strukturændringer
Forliget indeholder præciseringer, som skaber klarhed over hvad Hovedudvalget må og kan i forhold til Forhandlingsudvalgets kompetence.

Hvis der, på grund af organisations-/strukturændringer i en kommune, er behov for at tilpasse MED strukturen eller organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, er det den lokale MED-aftale og Hovedudvalgets fortolkning af denne, der skal ligge til grund for tilpasningen. 

Hovedudvalget kan
ikke ændre i den lokale MED-aftales ordlyd. Når den lokale aftale er forhandlet og indgået af forhandlingsorganet, kan aftalens ordlyd kun ændres ved en genforhandling af aftalen i et dertil nedsat forhandlingsorgan.

Forhandling af lokale aftaler
Der er aftalt et nyt protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse til erstatning af det gamle. Med den nye fælles vejledningstekst og det nye protokollat, er der ikke tilsigtet en ændret retstilstand, men udelukkende en redaktionel opdatering, som bygger på, at vi ikke længere er i 1. generation af MED-aftaler.
Ny og kortere uddannelse til MED
Parterne er enige om, at varigheden af de grunduddannelser som parterne anbefaler, og som udbydes gennem Parternes Uddannelsesfællesskab, ændres således, at medarbejdere og ledere, der sidder i et MED-udvalg, indenfor deres første funktionsår skal deltage i en grunduddannelse på 14,8 time.
Uddannelsen er dermed afkortet fra 5 dage til 2 dage, med virkning fra 1. januar 2015. I tiden frem til 2015 vil et projekt fastlægge nyt formål og indhold i uddannelsen.
Hovedudvalgets opgaver
Hovedudvalget har i dag en række obligatoriske opgaver. Disse beskrives i MED-håndbogens bilag 2. I forliget er det aftalt, at Hovedudvalget kan aftale at fravige pkt. A, H og I, hvis der er enighed om det. De tre punkter vedrører. trivselsundersøgelser, MUS-samtaler og sundhedsfremme.

Forliget siger også, at hvis én af parterne ikke længere ønsker at fravige bestemmelsen, genindtræder forpligtelsen.

Lokal AKUT-pulje
Det er aftalt at gøre forsøgsordningen om lokale AKUT-midler permanent.
Digital udveksling af dokumenter
Parterne er enige om at digitalisere udvekslingen af dokumenter mellem arbejdsgiver, tillidsrepræsentant(er) og den faglige organisation.

Styrkelse af kendskabet til de kommunale overenskomster
Der afsættes midler i ”Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter” til et projekt som skal understøtte oplysningen af ansatte med ringe kendskab og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet om kommunale aftale- og overenskomstforhold, herunder løn- og ansættelsesvilkår, pensionsforhold, optjening af ferie, indhold i lønseddel mv.