Et europæisk erhvervspas kom endnu et skridt videre, efter Europa-Parlamentets udvalg for det indre marked onsdag vedtog en betænkning, der godkender passet. Udvalget hylder princippet om, at det skal være lettere at få anerkendt uddannelser og faglige kvalifikationer i andre EU-lande. Et erhvervspas vil lette procedurer, men ordføreren for udvalgets betænkning mener også, at der er grænser for, hvor hurtigt anerkendelser kan vedtages, og hvor let det skal være.

Det særlige erhvervspas er et elektronisk erhvervspas, der har informationer om den enkeltes kvalifikationer. Det er tilsluttet et informationssystem, så myndigheder har de nødvendige informationer, hvis de skal tage stilling til en persons kvalifikationer og muligheder for at tage et job. Det bliver efter forslaget frivilligt for erhvervsorganisationer at indføre erhvervspasset. Men gør de det, skal de anvende de tilslutte sig det særlige informationssystem.

Forslaget fra udvalget lægger op til, at lande kan vedtage regler, så for eksempel læger kan testes for deres sproglige kvalifikationer, så patienters sikkerhed ikke kommer i fare, fordi der er problemer med at forstå lægen og forklare ham eller hende, hvilke problemer patienten har.
Der kan også stilles krav om, at læger opdaterer deres uddannelser. Informationssystemet vil også indeholde oplysninger om personer, der har brudt erhvervets regler og derfor ikke må arbejde som for eksempel læge.
I dag er syv erhverv omfattet af et system med automatisk anerkendelse. De seks er i sundhedssektoren. Det gælder tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker og farmaceuter. Godkendelsen er baseret på en harmonisering af uddannelsernes indhold og mindstekrav i medlemslandene. Det oprindelige forslag fra EU-Kommissionen stiller mindstekrav til uddannelserne af læger, sygeplejersker og jordmødre.
Parlamentets udvalg vil nu indlede drøftelser med ministrene i rådet for at tilpasse EU-Kommissionens direktiv i parlamentets retning.
FTF-kommentar
Betænkningen fra Europa-Parlamentets udvalg for det indre marked foreslår på flere områder positive ændringsforslag til Kommissionens udkast til direktiv om anerkendelse af professionelle kvalifikationer.
Det gælder bl.a. forslagene om præcisering og opstramning af princippet om "delvis adgang" til udførelse af lovregulerede erhverv og mulighederne for det enkelte medlemsland til at stille sprogkrav.
Samtidig har den danske regering i Europaudvalget præciseret, at Kommissionens forslag til ændringer i anerkendelsesdirektivet ikke ændrer på EU-medlemslandenes kompetence til at indrette deres eget uddannelsessystem og heller ikke på arbejdsgiverens ret til at ansætte den bedst kvalificerede ansøger.
Det er positive meldinger i relation til det videre forløb med henholdsvis Europa Parlamentets behandling af direktivforslaget og Rådets endelige vedtagelse, der forventes foretaget under det irske EU formandskab i første halvår af 2013. 
Kilde: fagligt.eu