Møde med kommissær Laszlo Andor, som bl.a. sagde:Markedets tiltro til EU’s mulighed for at løse krise er nu meget begrænset, og borgernes tiltro er ligeledes dalet kraftigt. Vi har derfor brug for en ny begyndelse. Vi må se på arbejdsmarkedet og skærpe konkurrenceevnen med fokus på jobskabelse og vækst som midler til at skabe en ny begyndelse.
Beskæftigelsespakken er vores bud på en ny tilgang til jobskabelse. Vi må øge fokus på jobskabelse gennem skatteændring fra beskæftigelse til energiafgifter. Vi kan skabe 20 mill. jobs i den grønne økonomi. Vi må supplere med større fleksibilitet, sikre minimumslønninger som lønmodtagerne kan leve af og det må ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
Hvis EU skal øge produktiviteten er det afgørende, at der investeres i læring på alle niveauer. Mobiliteten må øges gennem anerkendelse af færdigheder og mulighed for overførsel af pensionsrettigheder. Der må skabes et europæisk trepartsforum, som sikrer involvering af arbejdsmarkedets parter i denne udvikling. Kommissionen ønsker et nyt fokus, hvis vi skal ud af krisen. Vores velfærdsmodel er under pres, og vi må have fokus på vækstelementet, som skal skabes for at sikre efterspørgsel og nye jobs. 
Vi har fremlagt beskæftigelsespakken, men alle svar kan selvfølgelig ikke findes her. Svarene ligger også i en række andre forslag vi har fremlagt. Jeg ser frem til yderligere drøftelser med ETUC i den kommende tid om udviklingen af beskæftigelsespakken.
Ad. 4: Social kontrakt
ETUC ønsker, at der opstilles et dokument, som i kort form beskriver de grundlæggende rettigheder, der må gælde for EU-systemets behandling af spørgsmål der kan relateres til arbejdsmarkedet. Der har i forbindelse med krisen været en række tilfælde, hvor alle gældende regler er blevet sat ud af funktion under henvisning til økonomiske problemer.
For at sikre, at uanset den økonomiske og politiske udvikling er der nogle spilleregler der skal følges, vil ETUC komme med et bud på en social kontrakt for Europa.
Der var generelt tilslutning til forslaget, men der var en række indlæg omkring ønsket om at skrive, at indførelsen af en minimumsløn, hvor det nævnes, at det skulle være enten 50 % af gennemsnitslønnen, eller 60 % af meridianlønnen, skulle udlades, da det var for detaljeret.
De nordiske organisationer har hele tiden været imod ønsket om mindsteløn, men har kunnet leve med bemærkningen om at det alene skulle gælde, hvor der var et ønske om en minimumsløn, men nu har både Tyskland og Italien fundet ud af, at en henvisning til tal kunne være skadeligt for dem nationalt. Tyskerne fordi tallet er for højt, og italienerne fordi det er for lavt, og fungerende premierminister Monti lige nu rumler med tanker om for første gang at indføre en mindsteløn. 
I opsummeringen sagde generalsekretæren, at forslaget om at styrke afsnittet om løn med stærkere henvisning til kollektive forhandlinger som middel måtte medtages, samt at den meget detaljerede beskrivelse af minimumsløn burde ændres til at henvise til rimelig løn. 
Et forslag som de nordiske organisationer har arbejdet for i ca. 5 år, herunder på to kongresser.
Det endelige forslag, som blev vedtaget, er vedlagt.

Ad. 5: Beskæftigelsespakken
Hovedpunkterne for beskæftigelsespakken er: Politikretningslinjer for jobskabelse, arbejdsmarkedsreformer, investeringer i grønne job, sundhedsområdet og IT-området. Målrettet anvendelse af socialfondsmidler og strukturfondsmidler til arbejdsløshedsbekæmpelse og jobskabelse.
Skridt til at rette op på ubalancer mellem udbud og efterspørgsmål, herunder især behovet for at øge kvalifikationer og arbejdsudbud på vækstområderne. Skridt til at fjerne barrierer for styrkelse af et fælles europæisk arbejdsmarked, herunder sikring af lønmodtagerrettigheder og kendskabet hertil og til bedre jobformidlingsredskaber. Skridt til at styrke den fælles arbejdsmarkedsovervågning, benchmarking og til inddragelse af parterne i styringen af beskæftigelsesindsatsen.
Der var et meget stort antal indlæg, som konfederal Josef Niemez opsummerede og som efterfølgende vil blive indarbejdet. Han nævnte bl.a. spørgsmålet om migrationsarbejdere og deres stilling på arbejdsmarkedet, papiret skal være skarpere og mere kritiserende, finansieringen af Eures må klargøres, hvis det skal være en del af sikringen af den frie bevægelighed som er vigtig, lønspørgsmål må ikke indgå i dette papir, løn er ikke omfattet af traktaten og dette må gøres klarere i udtalelsen.
Med disse bemærkninger, som bliver indarbejdet, blev dokumentet godkendt.

Ad. 6: Kontingent
Der stilles forslag om en stigning i kontingentet på 2,5 % i 2013. Forslaget blev vedtaget.

Ad. 7: Kampagne
ETUC foreslår at der skabes en fond, som skal oprettes ved at der indbetales 2,5 % af kontingentet, som skal danne baggrund for en europæisk kampagne med 3 mål:
Mobilisering af medlemmerne gennem div. aktiviteter.
Give de faglige organisationer en bedre mulighed for at være med til at præge den europæiske debat.
At ETUC og de tilknyttede organisationer kan komme længere frem i de dagsordensættende debatter.
I den meget lange efterfølgende debat påpegede Bente Sorgenfrey, at der var et behov for en europæisk faglig stemme i den debat om krisestyring der finder sted i Europa. FTF kan derfor støtte en kampagne, hvor det overlades til de nationale hovedorganisationer at finde nationale løsninger, mens vi kører en fælles europæisk kampagne.
Flere af indlæggene ønskede et mere præcist formuleret projekt, som endeligt kunne vedtages på eksekutivkomiteen i oktober.
Det blev vedtaget, at kampagnen skal køres, at budgettet er som aftalt, men at et mere konkret forslag bliver vedtaget i oktober.

Ad. 8: Arbejdstidsforhandlingerne
Det går fortsat langsomt med forhandlingerne. ETUC vil have fjernet opt-out muligheden, mens arbejdsgiverne vil forhandle rådighedsforpligtigelsen og arbejdsmiljøet. Patrick Itzhart, som leder ETUC forhandlingerne, forventer, at der på næste møde den 26. juni 2012, kan begynde egentlige forhandlinger, men mente ikke at det var muligt at afslutte forhandlingerne i oktober, men at man nok skulle bruge et par måneder mere.

Ad. 9: Ligestilling i bestyrelser
Papiret er en gennemgang af ligestillingsproblematikken, og ETUC er forsigtige med at låse sig fast på klar procentdel som kvinder i bestyrelser.

Ad. 10: håndhævelsesdirektivet om udstationering
Direktivet er blevet meget forsinket, og forventes tidligt at blive vedtaget i 2013. ETUC vil nu i samarbejde med Parlamentets arbejdsgruppe arbejde videre med indholdet. 
ETUC ønsker ligestilling mellem udstationerede og værtslandets lønmodtagere, det må sikres, at der er mekanismer som forhindrer misbrug af begrebet ”selvstændig”, kædeansvaret i direktivet gælder alene bygge- og anlægsområdet, men bør udvides til at dække alle områder, det nationale tilsyn må styrkes for at sikre direktivets overholdelse, og at det er værtslandets ansvar at sikre direktivets overholdelse, udstationerede må sikres information om værtslandets love og regler i deres eget sprog, Monti II forslaget har nu fået det gule kort, hvilket betyder, at det ikke kan vedtages i sin nuværende form.
Det forventes, at Laszlo Andor, Kommissær, vil forsøge at omarbejde forslaget med henblik på en senere vedtagelse, men i virkelighedens verden er der nok mere tale om at redde æren.
Alt tyder på at forslaget langsomt og stille forsvinder.

Ad. 11: Uddannelse og livslang læring
Papiret er i part 1 en gennemgang af ETUCs aktionsprogram for livslang læring og giver desuden en bred gennemgang af EU’s uddannelsesaktiviteter. I part 2 fremlægges ETUC’s politikforslag på området.
Papiret blev vedtaget.

Ad. 12: Det europæiske selskab
Det fremlagte papir er et diskussionspapir om transnationale forhandlinger i europæiske selskaber. Området dækkes af brancheorganisationerne, og ETUC rolle er alene koordinerende.

Ad. 13: ETUC politik i forbindelse med Qatar COP 18 og en fair omstilling til en mere grøn økonomi
ETUC og ITUC samarbejder tæt om disse spørgsmål. Det er afgørende for arbejdstagerne, at de deltager tæt i udviklingen af den grønne økonomi og omstilling til en verden med stærkt reduceret COII udslip. 
Papiret blev vedtaget.

Ad. 14: Generalsekretærens beretning
Det fremlagte papir indeholder 14 punkter, og på grund af tidspres blev de enkelte punkter ikke kommenteret, men forslaget til nyt logo blev præsenteret, og Bente Sorgenfrey nævnte, at logoet ser fint ud, og at der kan arbejdes videre af den vej. Samtidig benyttede hun lejligheden til at takke sekretariatet for det store arbejde de udfører i disse tider, hvor fagbevægelsen er under angreb overalt.