Tryghed og fuld beskæftigelse bliver udfordret af ulovlig og underbetalt arbejdskraft. Fagbevægelsens Hovedorganisation arbejder for at sikre, at vores succesfulde aftalemodel med overenskomster fortsat er den måde, vi regulerer løn- og ansættelsesvilkår på. Vi sikrer, at overenskomsterne og lovgivningen på arbejdsmarkedet bliver overholdt.

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes ansættelsesforhold og overenskomstmæssige rettigheder:

Juridisk sikkerhed: Fagbevægelsens Hovedorganisation sikrer, at arbejdsgiverne overholder overenskomsterne og at medlemmer af fagbevægelsen får, hvad de har ret til.
Vi forhandler med arbejdsgiverforeninger og fører sager for medlemsorganisationerne og deres medlemmer. Primært i det fagretlige system, men også ved domstolene. Det fagretlige system er arbejdsmarkedets konfliktløsningssystem.

Det fagretlige system

Først forsøger man at løse en uenighed ved forhandlinger, der starter på arbejdspladsen og kan føres videre til højere niveau. I sidste ende kan sagen afgøres som en retssag ved faglig voldgift, afskedigelsesnævn eller i Arbejdsretten.

Udenlandsk arbejdskraft: Lønmodtagere fra andre EU-lande kan og skal frit kunne arbejde i Danmark – men det skal foregå på danske løn- og ansættelsesvilkår. Danmark har brug for en klar og effektiv regulering af tilgangen af arbejdskraft, så alle arbejde på lige vilkår.

Udenlandske virksomheder i Danmark: FH arbejder for at, at udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, bliver dækket af en overenskomst. Vi koordinerer, at nye virksomheder i Danmark bliver overenskomstdækket. Samtidig er det afgørende, at politikerne og arbejdsmarkedets parter bakker op om den danske model.

Platformsøkonomi: Nye typer af arbejdsmarkeder som fx platformsøkonomi skal reguleres, og parterne skal følge op med overenskomstdækning og organisering af de nye arbejdsgivere og arbejdstagere -fx løst ansatte og freelancere. FH er videnscenter ift. platformsøkonomi, hvor vores medlemsorganisationer  kan få rådgivning, opdateret viden og sparring.

Den danske model: Vi skal værne om vores danske aftalesystem: Overenskomstdækningen skal udbredes for arbejdstagere i Danmark. Overenskomstsystemet skal fortsat anerkendes som det altdominerende instrument til sikring af løn og ansættelsesvilkår. Den lovgivning som gælder på tværs af overenskomster skal udvikles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Fagbevægelsens Hovedorganisation bistår vores medlemsorganisationer, hvis deres overenskomstforhandlinger går på grund.