Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse mv.

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter rammer for kvalificering og bedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. Det er positivt, at der oprettes stillingskategorien docent og at der lægges vægt på udvikling af uddannelsernes og professionernes videngrundlag. Der skal så bare samtidig sikres den tilstrækkelige finansiering af institutionernes arbejde med forskning og udvikling.

Bemærkninger til INNO+kataloget

FTF har kommenteret udkastet til det INNO+ katalog, som Styrelsen for Forsknings- og Innovation er i gang med at udarbejde.
Kataloget repræsenterer en lille andel af de næsten 500 forslag, styrelsen har modtaget undervejs. Det endelige katalog forventes offentliggjort i august, og skal bruges som grundlag for politiske prioriteringer vedr. innovation.

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv. kulbrinteskat og forskellige andre love

De dele af vækstplanen, der vedrører skattesystemet er sendt i høring. FTF er imod lettelsen af selskabsskatten, da beskæftigelseseffekten heraf er begrænset. Samtidig må FTF vende sig mod forøgelsen af lønsumsafgiften i den finansielle sektor, der decideret vil skade dansk beskæftigelse. Endelig advarer FTF mod fremrykningen af skatten på kapitalpensioner. Skat på pensioner bør være ved udbetaling, hvor også udgifterne for den offentlige sektor til pensionisterne kommer.

Ændring af uddannelseslove med henblik på bedre rammer for en aktiv studiegennemførelse

FTF finder det positivt, at der udvikles bedre muligheder for videreuddannelse og sporskifte indenfor og mellem de videregående uddannelser, men finder det helt nødvendigt at konsekvenserne af de forskellige forslag følges nøje. I forhold til afskaffelse af suppleringskurser er det særlig vigtigt at sikre, at optagelse på kandidatuddannelser ikke bliver vanskeligere, som en utilsigtet konsekvens.

Høring: Ændring af SU-loven

FTF er enig i lovforslagets målsætning, og en række af de konkrete elementer vil bidrage til at unge gennemfører uddannelserne hurtigere. Enkelte dele herunder især reglerne om støttetid, og målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser risikerer dog at have en negativ effekt og kan ikke anbefales.

Ændring af afgifter og personskatter

Generelt er FTF tilfreds med at ligheden ved skatteomlægningen forbedres om end det er marginalt. Til gengæld vil FTF advare mod at lignende slingrekurs i skatte- og afgiftssystemet gentages, idet det skader tilliden til oprigtigheden i intentionerne bag skattesystemet.

Høring over forslag til lov om ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove

FTF finder det problematisk, at Uddannelsesministeren får en generel hjemmel til at godkende fremtidige ønsker om institutionssammenlægninger. Den uddybende politiske drøftelse minimeres måske måske ved dette. FTF finder endvidere, at det er signalforvirring at øge muligheden for en sammenlægning mellem et akademi og en erhvervsskole og mellem en professionshøjskole og en erhvervsskole.

Nyt institut med mangler

Regeringen vil lægge AKF, KREVI og DSI sammen til et nyt forskningsinstitut. Men den fusion lever ikke op til behovet for bred, anvendt forskning af høj kvalitet, mener hovedorganisationerne FTF, LO og AC.