Ønsket med reformaftalen er at styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at styrke vækst og velfærd i Danmark. Det sker blandt andet ved at gøre det både lettere og hurtigere for de danske virksomheder at ansætte højtkvalificeret udenlandske arbejdstagere.
Reformaftalen indeholder en forudsætning om, at ansættelse af højtkvalificeret arbejdstagere skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Dette finder FTF meget positivt og tilfredsstillende, men også helt afgørende. Dog mener vi, at det kræver en mere effektiv kontrol fra myndighedernes side at sikre dette. 
I forbindelse hermed finder FTF det derfor positivt, at der ved reformaftalen blandt andet er indført den nye bestemmelse i udlændingeloven – lovens § 44 h – der bestemmer, at faglige lønmodtagerorganisationer har til opgave at indberette til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når en virksomhed omfattes af en lovlig arbejdskonflikt (det kan eksempelvis være strejke, blokade, lockout og boykot), ophører eller udvides. Faglige organisationer spiller således en mere aktiv i rolle fremover, da indberetning af en lovlig arbejdskonflikt medvirker til at gøre myndighedernes kontrol mere effektiv.
Hvad indebærer lovændringerne?
Lovændringerne indebærer – som nævnt foroven – en effektivisering af kontrolindsatsen, samt en lettere og hurtigere adgang for danske virksomheder til at ansætte højtkvalificeret arbejdstagere fra udlandet. Det er en betingelse, at virksomheden er certificeret, hvilket den kan ansøge om at blive ved indbetaling af et gebyr. Et af kravene for at blive godkendt som en certificeret virksomhed er blandt andet, at virksomheden skal have 20 fuldtidsansatte i Danmark. 
Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2015, og der er hermed åbnet op for øget international rekruttering.