Hvilken forskel er der på den fagprofessionelle leder og den professionelle leder? Hvad betyder den stigende professionalisering af førstelinjeledere? Og hvilke særlige dilemmaer er der forbundet med at være førstelinjeleder?

Det er nogle af de spørgsmål, den nye antologi ’Praksisnær ledelse i den offentlige’ tager op. Bogen er en del af projektet ’Bedst Praksis Ledelse’, der udspringer tilbage fra trepartsaftalen fra 2007. Her blev der afsat 30 millioner kroner til at øge deltagelsen på anerkendte praksisnære lederuddannelser i regi af VVU (akademiuddannelser) og AMU (arbejdsmarkedsuddannelser). Størstedelen af midlerne blev anvendt til deltagerbetaling på lederkurser, mens en mindre andel gik til projektet ’Bedst Praksis Ledelse’.

Dilemmaer og krydspres for førstelinjeledere
I antologien diskuterer og beskriver forskere, undervisere og praktikere den offentlige lederrolle, og hvilke krav udviklingen af denne rolle stiller til lederuddannelserne.

Et kapitel handler eksempelvis om dilemmaer i forbindelse med at lede fagprofessionelle. Et andet kapitel handler om det krydspres førstelinjeledere kan opleve, når de skal implementere forandringer, de ikke selv har taget initiativ til. Et tredje kapitel om hvad det vil sige, at uddannelse er praksisnært.