FTF har i mange år understreget vigtigheden af, at ansatte bør beskyttes bedre mod fyring, hvis de ytrer sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads. Senest gjorde vi det op til de nu kuldsejlede trepartsforhandlinger. Ikke fordi vi er stædige, men fordi ytringsfrihed er en afgørende forudsætning i det danske demokrati.  Det kan derfor undre, at politikerne stadig ikke vil røre ved ansættelsesjuraen, så de ansatte beskyttes bedre. Det er helt afgørende, at ansatte kan ytre sig uden frygt for at miste deres job. Derfor skal loven ændres.
I dag er ytringsfriheden ikke en selvfølgelighed på de danske arbejdspladser – selv om den anses for en grundpille i vores samfund.  En ny undersøgelse fra FTF viser, at hovedparten af de ansatte afstår fra at bruge deres ytringsfrihed om forhold på jobbet. Fordi de ikke tør. Hver anden medarbejder frygter repressalier fra arbejdsgiveren, hvis de f.eks. går til medierne. Det kan være at få en advarsel, at blive kaldt til en kammeratlig samtale hos chefen, at blive anset for usolidarisk, at blive degraderet eller i værste fald at miste jobbet.  Og blandt de 3.500 deltagere i vor undersøgelse svarer 18 procent, at krisen og den høje arbejdsløshed har gjort dem mere bange for at ytre sig offentligt om forhold på jobbet.
Den udbredte angst for at ytre sig er et kæmpe demokratisk problem. Ikke mindst de svage borgere har brug for, at de ansatte tør sige fra, hvis samfundet er ved at svigte. De ansattes mod på at ytre sig er derfor en nødvendighed for en bred og kvalificeret debat i vort samfund. I dag føres den offentlige debat næsten udelukkende af politikere, ledere og eksperter. Uden de ansattes stemme får vi præsenteret en pseudovirkelighed, hvor vi mangler viden fra dem, der har erfaringen fra den daglige praksis.
Vi har ventet på, at forandringerne skulle ske på baggrund af sund fornuft og vejledninger. Men undersøgelser, som FTF foretog i 2010 og 2006, viser en alarmerende mangel på udvikling i de ansattes ytringsfrihed: Stort set intet er sket på de seks år. Selv om der er kommet både vejledning og betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed.
Vi foreslår derfor en generel lovbestemmelse om, at en arbejdsgiver ikke må sanktionere lovlige ytringer eller meddelelser om kritisable eller ulovlige forhold på arbejdspladsen. Bestemmelsen skal kombineres med specifikke regler om omvendt bevisbyrde, forhøjet godtgørelsesniveau i den type sager, og at arbejdsgiveren kan blive dømt til fortsat ansættelse. Sådan en beskyttelse vil fremme de ansattes lyst til at ytre sig, og det vil desuden have en gavnlig præventiv effekt, så arbejdsgiverne undlader at uddele mundkurve og sanktionere lovlige ytringer.
Mens vi venter på, at politikerne vil gå lovens vej for at beskytte ytringsfriheden, glæder vi os over, at flere og flere arbejdspladser indfører whistleblower-ordninger, hvor man kan henvende sig anonymt. Det er et udmærket redskab, der kan være med til at få afdækket ulovligheder på arbejdspladserne. Men for FTF er der ingen tvivl om, at en bedre sikkerhed i ansættelsen for de ansatte er det helt afgørende for, at medarbejderne tør stå frem i større omfang end i dag. Og at det vil være til gavn for samfundet og dets borgere.
Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis den 13. juli 2013 under temaet Synspunkt.