I forbindelse med trepartsforhandlingerne 2007 for den offentlige sektor var der stort fokus på ledelse, herunder uddannelse af offentlige ledere på alle niveauer. Konkret blev der aftalt tre initiativer, der direkte er målrettet lederuddannelse. To initiativer, ret til lederuddannelse på diplomniveau for offentlige ledere og fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse er tidligere udmøntet.
Det tredje lederuddannelsesinitiativ drejer sig om øget deltagelse på anerkendt praksisnær lederuddannelse for offentlige ledere og udmøntes nu.
Praksisnær lederuddannelse
Den praksisorienterede lederuddannelse kan være akademiuddannelsen i ledelse, som er en videregående voksenuddannelse (VVU) og lederuddannelser indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).  
Projektet omfatter en række initiativer, som har det fælles formål at kvalificere efterspørgslen på praksisnær lederuddannelse gennem fokus på førstelinjeledere og styrke samarbejde mellem offentlige efterspørgere og udbydere.
Udviklingsprojekter
Der igangsættes bl.a. otte lokale udviklingsprojekter på AMU og akademiuddannelsesniveau, som gennemføres i perioden 1. september 2012 – 31. august 2013. Udviklingsprojekterne gennemføres i et bredt samarbejde med kommuner, regioner og stat og med arbejdstagerorganisationerne. Fokus er på, hvordan de praksisnære lederuddannelser kan bidrage til at styrke kvaliteten af ledelse.
Udviklingsprojekterne er forankret på:
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Erhvervsakademi Lillebælt
Erhvervsakademi Århus
Erhvervsakademi SydVest
VEU-center Fyn
VEU-center MidtØst
VEU-center Trekantsområdet
VEU-center Øst og Øerne
Kommunikationskampagne
Der iværksættes også en kommunikationskampagne, som bl.a. skal informere om de tilbud der findes, og sikre videndeling om best practise.
Tilskud til deltagerbetaling
Endelig er der afsat i alt 21 mio. kr. til hel eller delvis finansiering af kommuners, regioners og statslige institutioners udgifter til deltagerbetaling mv. Beløbene er fordelt med 14,4 mio. kr. til kommunerne, 2,8 mio.kr. til regionerne og 3,8 mio. kr. på statsområdet.
Tilskuddene til kommuner og regioner fordeles som bloktilskud i 2013. På statsområdet er det besluttet, at Domstolene, SKAT, Kriminalforsorgen og DSB får støtte til lederudvikling.
Der gennemføres en evaluering af initiativet. Det nærmere indhold af evalueringen er endnu ikke aftalt og vil blive meldt ud senere.

Fleksibel master i offentlig ledelse
For så vidt angår den fleksible master i offentlig ledelse er der fortsat mulighed for at få tilskud til deltagerbetalingen. Ordningen udløber med udgangen af 2012, men moduler på uddannelsen, der er betalt i 2012 og påbegyndes i foråret 2013 vil kunne indgå i tilskudsordningen.