Til stede: Finland, Finland, Norge, Sverige, Frankrig, Portugal, Belgien, Italien, Danmark, Polen, Østrig, Spanien, Tyskland, Ungarn,  
Pkt. 1 Formalia
Referat blev godkendt. Agendaen blev godkendt.

Nye medlemmer af EC blev besluttet, herunder at generalsekretær for nordiske ingenører (sekretariatet ligger i IDA og har 1 ansat) Per Klok får en plads i EC for UniEuropa.

Pkt. 2 Nyt fra de forskellige lande
Det blev besluttet at offentliggøre evt. skriftlige afrapporteringer fra de enkelte lande på den åbne del af Eurocadres hjemmeside.

Pkt. 3 Kongres 2013
Sekretariatet er i gang med at skrive udkast til forskellige resolutioner:

1. Politisk tilkendegivelse om Eurocadres rolle i forhold til EU og andre samarbejdspartnere som bl.a. er afgørende for Eurocadres muligheder for finansiering af projekter.
2. Intern organisering og arbejdsprogram for 2013-2017
2.1. Mere synlighed
2.2. Mere politisk arbejde med positions og relationer til EU’s organisationer
2.3. Mere samarbejde med EFS
2.4. Mere og bedre forberedte EC-møder
2.5. Nyt fee-system
2.6. Survey om P&M’s vilkår.

Der var debat om de 2 udkast. Bl.a. blev det foreslået at synliggøre hvilken forskel Eurocadres har gjort for P&M i sine 20 år. Men tilbageblikket skal ikke være det bærende element, det skal være fremtiden. Der blev peget på, at det også er vigtigt at have projekter for det er der vi udvikler ny viden, som kan hjælpe de de nationale fagbevægelser. En politik for indflydel-sesarbejdet bør udarbejdes og besluttes.

Høringers fokus bør hele tiden være på P&M’s og ikke på mere generelle emner der er vigtige, for de mere generelle emner varetages allerede af EFS. Eurocadres ressourcer er nemlig temlig begrænsede, så prioritering er hele tiden vigtigt. Samtidig vigtigt at følge op på de opinions vi har sendt, så de ikke står alene, men er led i en langsigtet lobby-plan. Titlen for kongressen?

Der skal vælges ny præsident, men der er i øjeblikket ingen kandidater. Det skyldes formentlig bl.a. at traditionen med, at det land/den organisation der stiller med præsidenten også betaler vedkommendes løn i perioden (mindst 4 højest 8 år). Carlo opfordrer til, at evt. kandidater melder sig snarest, så de kan indgå i forberedelsen af næste kongres (og derved undgå en lang indkøringsperiode efter valget i november 2013). 

Der skal i sammenhæng med kongressen være et projekt der afsluttes, så der er mulighed for finansiering af fly og (delvis) overnatning for nogle af deltagerne. Det vil formentligt være et af de projekter der ansøges om i august 2012 (fx Intellectual Property).

Forslag om at Eurocadres forskellige Netværk (Startpro, Femanet etc.) skal have mulighed for at have en "stand" på kongressen, så kendskabet til dem udbredes.

Forslag om vedtægts-arbejdsgruppe fra Sverige. Der vil opstå vedtægtsændringer i fee-system-arbejdsgruppen, hvor skal de placeres?

Forslag om at starte ny måde at arbejde på allerede nu, der er ingen grund til at afvente kongressen.

Pkt. 4 Opinions/Positions & Social Dialog
Det diskuteres hvordan Eurocadres skal forholde sig til EU Kommissionens White paper " an agenda for adequate, safe and sustainable pensions" . Der er i sekretariatet udarbejdet udkast til høringssvar, som er blevet tilpasset kommentarer fra medlemslandene. Der er ikke specielt fokus på P&M men der er uoverensstemmelser om de præcise formuleringer. Ungarn proble-matiserer, at pensionsalderen skal være den samme for mænd og kvinder. Sverige problema-tiserer brugen af "life-long-learning".

Danmark får rettet formuleringen om kvinders risiko for fattigdom, så det ikkehandler om deres opgaver (omsorgsgivere mm i hjemmet) men om deres manglende indbetalinger til pensionsopsparing. Uenighed om "the third pillar" som betyder, at presidiet får mandat til at forhandle det endelige indhold på plads.

University Ranking:  Oplæg v/AKAVA, Finland. Multi-dimensionel ranking betyder, at man kan se universiteternes ranking på mange dimensioner, derved bliver det mere et spørgsmål om at synliggøre, hvad man er god til på de enkelte universiteter, hvilket også gør det muligt for de studerende at foretage kvalificerede valg.

Multi-rankingaktiviteter starter i EU i 2015, aftalen om hvordan falder formentlig på plads i løbet af det næste halve år. Hvis det ikke er endeligt besluttet i EU, at det skal hedde "ranking", kunne det overvejes at foreslå et andet begreb. Bemærkninger til det skriftlige oplæg der er sendt rundt kan sendes til Akava og så kan det endeligt godkendes på EC mødet 9-11/10 2012.

Intra Corporate Transfer Directive, udkast til position udarbejdet af AKAVA, men svært at se den politiske logik i papiret, som i højere grad er juridisk funderet. Der arbejdes videre med papiret, så den politiske profil skærpes, som presidiet foretager sig det videre fornødne i.

Forhandlingerne om working time direktivet er i gang, Carlo deltager for Eurocadres. Man arbejder på at få opt-out taget ud af direktivforslaget. CEC (som er Eurocadres samarbejdspart) udtalte sig imod Eurocadres vedr. artikel 17, 1 (og imod EFS), det må overvejes hvorledes vi tackler dette i samarbejdet.

Forhandlinger om Eures 2020 (europæisk netværk for arbejdstagernes mobilitet) er i gang, Gerald deltog i møde i København. Sociale partnere bevarer sin rolle og tilstedeværelse. EU’s sociale fond vil skulle bruges mere til finansiering af projekter i Eures-regi, hvilket skulle give bedre samarbejde med de nationale stater. Evt. forslag sendes til presidiet (Gerald) inden primo september, så der kan gives et Eurocadres høringssvar.

Pkt. 5 Projekter
Projekter på vej:

IT’s indflydelse på P&M’s arbejdssituation(September 2012) herunder samspil arbejdsliv/ privatliv. Det er nu tid til at sende letter of Commitment (til Frankrig) hvis man ønsker at indgå i projektet. Projektet vil forsøge at finde måder at pege på generel regulering ift den påvirkning. Metoden er workshops i de deltagende lande, som led i afdækningen af ar-bejdsmetoder og løsningsforslag. Gerne involvere arbejdsgivere, da løsningen skal findes i fællesskab. Sverige peger på behovet for at belyse fordelene ved det mere flydende ar-bejdsliv affødt af IT. Danmark overvejer at deltage som workshop-land, det kunne så være ledelsespolitisk udvalg, der samledes og tog diskussionen med deltagelse af Eurocadres’s forskere.

Oplæg (fra Belgien som har haft et udviklingsprojekt herom sammen med forskere fra Antwerpen University) om intellectual property rights og evt. harmonisering heraf med henblik på at lave et projekt med det formål at forberede et forslag om et EU-direktiv om at den/de ansatte får ret til afkast af sine/deres opfindelser (hvilket der naturligvis er forbundet mange udfordringer med da området er meget komplekst). Der var opbakning til at arbejde videre med en projektformulering der kan godkendes og dermed finansieres af EU. Det overvejes hvorledes projektet skæres til, for alt kan ikke rummes. Ludo og Jan arbejder videre.

Carlo/Gerald foreslår et projekt om mobilitet, der udnytter Eurocadres Mobil-netværk som skal forberedes til indsendelse marts 2013. Det betyder at presidiet skal i gang i september 2012. Vi har brug for noget, der holder Mobilnet i gang, og der er stigende behov for rådgivning på tværs af grænser.

Projekter i drift:

Industriel relations for EU excellence in research sector. Vellykket workshop i Berlin.
Improving the Representation of self-employed women with P&M’s. Interviews i gang.

Alle fokusgruppe-møder er afviklet (Rom, Wien, Brussels, Uppsala). Styregruppemøde planlagt i september 2012.

Pkt. 6 Finansielle situation
Regnskab 2011: Supportprogrammer indbragte ca. 121.000 euro. Revisionsrapport fremlagt og godkendt.

Nyt kontingentsystem : Danmark (FTF) er som udgangspunkt ikke interesseret i at betale mere end i dag, men i at dem som ikke bidrager begynder at betale til fællesskabet.

Pkt. 7 Eventuelt
Forslag om at fremrykke EC mødet i juni til medio juni fremfor ultimo juni af hensyn til feriestart i de nordiske lande.