Folketingets mandlige medlemmer vil have indflydelse på statens økonomi og infrastruktur . Kvinderne i tinget vil beskæftige sig med undervisning, sundhed og forebyggelse. Det vidner fordelingen af mænd og kvinder i Folketingets udvalg om. Billedet har trods Folketingsvalg og nye sammensætninger af alle udvalg kun ændret sig en smule siden sidste år. 
I anledningen af Kvindernes Internationale kampdag den 8. marts har hovedorganisationen FTF lavet en optælling af mænd og kvinder i Folketingets 26 stående udvalg.  Det er i udvalgene, medlemmerne diskuterer lovforslag og forbereder beslutninger om fx nye love – derfor bliver udvalgene på Folketingets hjemmeside betegnet som Folketingets værksteder. Udvalgenes arbejde har med andre ord stor betydning for de love, som bliver vedtaget i Folketingssalen, og som udvikler samfundet.
Balancen er rettet en smule op
Sidste år, hvor FTF lavede en tilsvarende optælling, var kønssammensætningen i de forskellige udvalg meget skæv. Selv om det har ændret sig lidt efter valget sidste år, er udvalgsarbejdet i Folketinget stadig kønsopdelt.

Det glæder FTF, at der er rettet en smule op på balancen. Men partierne bør i højere grad stræbe efter, at begge køn er repræsenteret så ligeligt som muligt i udvalgene uanset om de arbejder med økonomi og infrastruktur, eller om de arbejder med sundhed, uddannelse og sociale forhold. 
”Arbejdet i Folketinget skulle gerne afspejle det arbejdsmarked, vi ønsker at skabe i det øvrige samfund”, mener hovedorganisationens formand Bente Sorgenfrey.
Mændene arbejder med økonomi og tranport
I Folketinget som helhed er 39 procent af de 179 medlemmer kvinder, og kvinderne sidder tilsvarende på 40 procent af pladserne i de 26 udvalg. Men ligesom sidste år, er der udvalg, hvor kvinderne er underrepræsenteret i forhold til, hvor mange de er i Folketinget, mens de i andre udvalg er overrepræsenteret.
I både Finansudvalget og Skatteudvalget er andelen af kvinder lille, om end den er blevet lidt større end sidste år. I begge udvalg var andelen af kvinder sidste år nede på 12 procent, mens der i år er 18 procent i Finansudvalget og 24 procent i Skatteudvalget, der er kvinder. I Transportudvalget er andelen af kvinder til gengæld blevet lidt mindre. Sidste år var 18 procent af medlemmerne kvinder, mens det i år gælder 14 procent. 
Kvinder arbejder med uddannelse, sundhed og sociale forhold
I den anden ende af skalaen finder vi i det nuværende folketings Sundheds- og Forebyggelsesudvalg og Børne- og Undervisningsudvalget, hvor 62 procent af medlemmerne er kvinder. Også i Udvalget for Udlændinge og Integration og Ligestillingsudvalget er over halvdelen af medlemmerne kvinder – i alt er der 16 kvinder i hvert af de 29 personer store udvalg. Og i Socialudvalget er 52 procent  kvinder.
Sidste år var 59 procent af medlemmerne i Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget kvinder, mens 71 procent af medlemmerne i Socialudvalget var kvinder, så også sidste år var kvinderne overrepræsenteret i de udvalg, som har med sociale forhold, uddannelse og sundhed at gøre. 

Det er partierne selv, der vælger, hvem der skal sidde i hvilke udvalg, og de bør gå foran og vise, hvordan man skaber et arbejdsmarked, der ikke er kønsopdelt, mener FTF, der er hovedorganisation for blandt andre sygeplejersker, pædagoger, politifolk og ansatte i forsvaret.
Lønkommissionen slog i 2010 fast, at det kønsopdelte arbejdsmarked er hovedforklaringen på, at mænd og kvinder ikke tjener lige meget.
”Blandt andet derfor vil vi gerne det kønsopdelte arbejdsmarked til livs. Folketinget burde være forbillede for det øvrige samfund på det punkt, og det er vigtigt, at politikerne gør en indsats for, at det arbejdsmarked, de selv er på, ikke er kønsopdelt. For eksempel kunne regeringen sætte et frivilligt måltal for fordelingen af mænd og kvinder i udvalgene”, siger Bente Sorgenfrey.
Statistikker som fx en oversigt over fordelingen af mænd og kvinder i Folketingets udvalg er et godt redskab til at synliggøre kønsforskelle, når der fordeles udvalgsposter. Den slags oversigter øger bevidstheden om, hvordan samfundet er kønsopdelt. Der er brug for synlighed, hvis der skal ændres på kønsfordelingen i ledelser og fag, som er meget domineret af det ene køn, mener FTF.
I en del af udvalgene svarer fordelingen af kvinder og mænd stort set til fordelingen i Folketinget som helhed. Det gælder for eksempel Forsvarsudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvor 34 procent af medlemmerne er kvinder. I hvert af de to udvalg var der sidste år kun fire kvinder ud af 18 medlemmer. 

Gode intentioner i regeringens handleplan
Ligestillingsminister Manu Sareen har for nylig fremlagt regeringens plan for ligestillingsarbejdet, og den rummer mange gode intentioner. Blandt andet at regeringen vil øremærke op til tre måneder af barslen til mænd.
Ministeren skal også have ros for, at han sammen med uddannelsesministeren vil gøre en indsats for, at nye pædagoger og lærere på deres uddannelser får redskaberne til at give piger og drenge lige mulighed for udvikling. I det arbejde er det  vigtig også at inddrage de faglige organisationer, mener FTF, da de repræsenterer de medarbejdere, der arbejder med opgaven dagligt, og som bliver udfordret på nye krav og politiske ønsker. 
Samtidig peger FTF på, at der skal følge penge med, hvis intentionerne skal føres ud i livet.