Kvaliteten af de videregående uddannelser er udfordret af besparelser. Både de besparelser, som de har været udsat for i de senere år, og dem, som er i vente i de kommende år. I alt spares omkring 1,3 mia.kr. i perioden 2016-2019 som omprioriteringsbidrag, altså penge, der føres ud af sektoren. FTF kæmper i mod de planlagte besparelser, og ude på den enkelte institution er det virkelig mange penge, som skal findes. Det vil givet være en udfordring, at fastholde kvaliteten i uddannelserne.
Så hvordan holder vi øje med, at kvaliteten i uddannelserne ikke skrider, men at uddannelsernes indhold fortsat udvikles, så de bevarer relevansen i forhold til det arbejdsmarked, de uddanner til?
Det gør vi blandt andet i de uddannelsesudvalg, som findes på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Uddannelsesudvalgene har repræsentanter fra både arbejdsgivere og faglige organisationer, underviserne og de studerende – altså de aktører, som har særlig interesse og indsigt i lige præcis den enkelte uddannelse og de krav, der stilles på dens arbejdsmarked.
Uddannelsesudvalgene er med til at sikre, at der er sammenhæng mellem arbejdsmarkedets behov og uddannelsernes indhold. Når udvalgene fungerer godt, er de vigtige for udviklingen af uddannelsernes kvalitet og relevans. De er værdifulde rådgivere for bestyrelse og ledelse af uddannelsesinstitutionen. Derfor har vi i FTF lavet en undersøgelse blandt de medlemmer af udvalgene, som de faglige organisationer har udpeget, for at få afdækket, hvordan udvalgene arbejder, og hvad de arbejder med.

Heldigvis viser det sig, at mange uddannelsesudvalg ser ud til at fungere godt. Men der er også områder og udvalg med masser af muligheder for forbedring. Det gælder fx den rolle, udvalgene har i forhold til kvalitetssikringen af praktikken, som er det særlige kendetegn for netop erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Samtidig kan vi se af de studentertilfredshedsundersøgelser, som gennemføres på de fleste uddannelsesinstitutioner, at de studerendes vurdering af forhold i forbindelse med praktikken er blevet mere negativ i de seneste år.
Det er oplagt, at bl.a. spørgsmålet om kvaliteten i praktikken er noget, som skal stå højt på dagsordenen i alle uddannelsesudvalg.
Jeg opfordrer til, at uddannelsesudvalg og bestyrelser på alle uddannelsesinstitutioner drøfter, hvordan udvalgene kan komme til at arbejde mere effektivt og målrettet for at sikre kvaliteten i uddannelserne i en tid, hvor netop kvaliteten er voldsomt under pres på grund af besparelser.
Velfungerende uddannelsesudvalg, der har et godt samarbejde med ledelse og bestyrelse, har mulighed for at pege på problemer og måske også bidrage til løsninger. Det er ren gevinst at give udvalgene gode arbejdsvilkår og sørge for, at den viden og interesse, som udvalgene repræsenterer, bliver taget i brug, til gavn for uddannelser og institutioner.