FTF har modtaget ministeriets høring vedrørende EU Kommissionens udkast til fælles rapport om gennemførelse af ”Education and Training 2020”. Ved udformningen af den danske holdning til Rådsmødet i november foreslår FTF, at der lægges vægt på følgende:  
– De seks prioriterede områder i samarbejdet frem til 2020 bør støttes. Det er alle centrale områder, hvor medlemslandenes uddannelsesindsats kan understøttes af et samarbejde på tværs af landene. De fem første indsatsområder er i høj grad afhængig af det 6. om vedvarende investering, performance og effektivitet. Fra dansk side bør Kommissionens opfordring til medlemslandene om at afsætte øgede ressourcer til uddannelsesindsatsen derfor også støttes. Besparelser på uddannelsesbudgettet vil gøre det særdeles vanskeligt at nå forbedringer på de fælles indsatsområder.  
– Et af de prioriterede områder omhandler undervisernes centrale rolle. Der er behov for en præcisering af, at de foreslåede initiativer skal omfatte undervisere indenfor alle dele af uddannelsessystemerne. I sammenhæng med de forslåede tiltag for at understøtte bl.a. attraktiviteten af underviserprofessionen og efter- og videreuddannelsesindsatsen er det helt nødvendigt at medlemslandene afsætter tilstrækkelige ressourcer.  
– Et centralt element i erhvervs- og professionsrettede uddannelser er praktik og klinik. Kvaliteten i disse dele af uddannelserne er helt afgørende for at den færdiguddannede opnår de ønskede slutkompetencer. Problemstillingen er imidlertid ikke afspejlet eksplicit i Kommissionens rapport og bør derfor indarbejdes såvel i udfordringsafsnittet som under de prioriterede områder. Et vigtigt initiativ, der kan understøtte kvaliteten i praktik og klinik, er sikring af den nødvendige uddannelse af vejlederen.
  – Det er positivt at Kommissionens oplæg til fælles rapport understreger vigtigheden af ECEC (Early Childhood Education and Care). Det er imidlertid fortsat en stor udfordring i mange europæiske lande at sikre adgang til ECEC for alle børn og at sikre adgang til den nødvendige uddannelse for personalet. FTF vil derfor opfordre til at man fra dansk side arbejder for at etablere en selvstændig arbejdsgruppe om pædagogiske tilbud til børn under den skolepligtige alder.  
– De foreslåede tiltag for at styrke samarbejdsprocesserne bør støttes, herunder at processen tidsmæssigt får et 5 årigt perspektiv, samtidig med at der etableres en "rullende" arbejdsplan.  
– Det er også centralt fra dansk side at bakke op om Kommissionens understregning af vigtigheden af en tættere involvering af uddannelsernes forskellige interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter. Derfor foreslår FTF, at man fra dansk side specifikt støtter en fortsættelse af den nuværende arbejdsform med nedsættelse af arbejdsgrupper, der involverer bl.a. parterne på EU niveauet, og at man generelt understreger betydningen af den sociale dialog såvel nationalt som på europæisk niveau.