Ad. 3: Norden – og hvad så?I anledning af det nordiske samarbejdes 60 års jubilæum er historikeren Johan Strang blevet bedt om at skrive en bog/rapport om det fremtidige nordiske samarbejde. Rapporten er en opfølgning og videreudvikling af den nordiske diskussion om samarbejdet, som det bl.a. kommer til udtryk i Stoltenberg-rapporten (2009) og Gunnar Wetterbergs bog om Forbundsstaten Norden.
Efter en kort indledning af Johan Strang var der en række indlæg, som alle pegede på, at det var et emne der var vigtigt at arbejde videre med. Bente Sorgenfrey nævnte vigtigheden af, at der i det nordiske samarbejde kom til at indgå et egentligt trepartssamarbejde selvom der p.t. var et problem med arbejdsgiverdeltagelsen. Derudover opfordrede hun til, at NFS afholdt en konference med et tema om det nordiske samarbejde i bred forstand.
Rapporten kan bestilles på Nordisk Ministerråds hjemmeside.
Ad. 4: Nordisk jobtopmøde
I maj 2013 afholdes det nordiske jobtopmøde med temaet ”Ungdomsarbejdsløshed i Norden”. På topmødet vil NFS afholde et seminar om grænsehindringer på det nordiske arbejdsmarked, samt et seminar om kollektive aftaler som et værktøj til at få unge ind på arbejdsmarkedet. Præsidiet har foreslået, at der fremlægges et dokument til mødet om beskæftigelse, konkurrencekraft og unges muligheder på det fælles nordiske arbejdsmarked.
Det blev aftalt, at NFS’ vækstnetværk arbejder videre med sagen.
Ad. 5: Bekæmpning af social dumping i forbindelse storskalaprojektet på Grønland
NFS har tidligere fremsendt et brev til det grønlandske selvstyre og opfordret det til at respektere bl.a. ILO’s konvention om fri forhandlingsret, et forhold som det nuværende lovforslag ikke synes at respektere. Selvstyret arbejder med en lov, som tillader London Mining Corporation at starte minedrift i Grønland med importeret arbejdskraft, som ikke skal følge de regler der gælder for andre arbejdstagere på Grønland. Noget som de Grønlandske organisationer har taget kraftigt afstand fra.
Det blev aftalt at fremsende endnu et brev til det grønlandske selvstyre og protestere mod det fremsatte lovforslag.
Ad. 6: NFS principdokumenter
1: Ny rotationsordning for NFS præsidium. På baggrund af det øget NFS-fokus på norden er det blevet foreslået, at formandskabet for NFS skal følge formandskabet for Nordisk ministerråd, da det vil give NFS bedre påvirkningsmuligheder overfor NMR.
Forslaget blev vedtaget, og Bente Sorgenfrey bliver således formand i 2015.
2: Ansættelsespolitik. Forslaget er en lovliggørelse i forhold til svensk ret, og er uden øvrige konsekvenser.
3: Principper for nordisk repræsentation i internationale organisationer. Forslaget er en indskrivning i vedtægterne af allerede anvendte måder at sikre størst mulig repræsentation og mest mulig åbenhed ved udpegningen af nordiske repræsentanter i de internationale organisationer: ETUC, IFS, TUAC, og ILO. Forslaget blev vedtaget.
Ad. 7: Konference på Grønland
Konferencen afholdes den 24. april 2013 i forbindelse med styrelsesmødet den 25. april og skal være en opfølgning på kongressen i Ålesund og sætte fokus på Grønland og klimaforandringernes konsekvens for landet og indbyggerne. I lyset af problemerne omkring social dumping og mineprojektet vil også dette indgå i konferencen, men også spørgsmålet om grønne kollektivaftaler vil være et tema.
På baggrund af oplægget vil sekretariatet i samarbejde med præsidiet arbejde videre med en konkretisering af konferencen.
Ad. 8: Rapport fra sekretariatet
På baggrund af en skriftlig rapport orienterede sekretariatet om arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper. Rapporten blev taget til efterretning.
Ad. 9: Rapporter fra medlemsorganisationerne
Alle lande havde som aftalt afleveret en rapport om de vigtigste temaer i medlemsorganisationerne, samt i landene.
Rapporterne blev taget til efterretning.
Ad. 10: Samarbejde indenfor IFS og ILO
IFS’ generalsekretær Sharan Burrow indledte punktet med at redegøre for den vanskelige situation arbejdstagere overalt i verdenen var i som en konsekvens af krisen. Hun nævnte det store antal arbejdsløse og specielt de helt uacceptable tal der er for ungdomsarbejdsløshed. IFS har et stort antal initiativer i gang for at sætte fokus på dette spørgsmål og for at sætte pres på regeringerne overalt for at sætte gang i hjulene og ikke alene stå på bremsen.
I relation til ILO er IFS stærkt interesseret i, at der nu udarbejdes en rotationsordning mellem verdensdelene, som sikrer en retfærdig fordeling af pladserne i governing body, og at IFS kunne være sikre på, at de som blev indvalgt også havde den fornødne tid til at lave arbejdet. Derudover nævnte hun vigtigheden af, at der blev fundet en løsning på sommerens problemer omkring applikationskomiteen således, at vi til sommer kan være sikre på at arbejdet ikke igen bliver blokeret.
I den efterfølgende debat var der fuld opbakning til synspunkterne omkring beskæftigelsesspørgsmålet, ligesom der var opbakning til et nyt system for IFS-pladserne i ILO’s governing body.
Ad. 11: NFS’ virksomhedsplan for 2013
Der var fremlagt en plan for arbejdet i 2013, hvor hovedvægten ligger på arbejdet i forbindelse med det nordiske jobtopmøde, det nordiske kollektivaftaleprojekt og Grønlandskonferencen. Planen blev vedtaget.
Ad. 12: Budget 2013 samt regnskab 2012
Regnskabet er godkendt af revisionen. Budgettet viser et regnskab, som er i balance. Begge blev godkendt.
Ad. 13: Valg af formand og næstformand
Sture Fjäder, Akava, og Gylfi Arnbjörnson, ASI, blev valgt som formand og næstformand.
Ad. 14: Andre spørgsmål
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til forberedelse af IFS-kongressen i Berlin i 2014.
Ad. 15: Kalender 2013
Der afholdes styrelsesmøde den 24.-25. april samt den 19.-20. november 2013.