Ved kommunalreformen blev det fynske trafikselskab FynBus etableret som et regionalt trafikselskab i henhold til lov om trafikselskaber. Heri blev det også bestemt, at størstedelen af buskørslen skulle privatiseres.
FynBus lod herefter den overvejende del af driften udlicitere til private virksomheder, herunder driften af busværkstedet, hvor 10 tjenestemænd var ansat.
Udliciteringen af værkstedet ændrede dog ikke på, at driften fortsat påhvilede FynBus, ligesom driften fortsat var undergivet FynBus’ tilsyn og kontrol.
De 10 tjenestemænd påstod sig herefter afskediget med ret til rådighedsløn, subsidiært afskediget med pension, med den begrundelse, at udlånet skete til et 100% privatejet selskab i forbindelse med udlicitering af driften af en offentlig opgave, hvorved tålegrænsen ansås for overskredet.
De 10 tjenestemænd, som var ansat ved busværkstedet, blev beordret udlånt til det 100% privatejede selskab, som overtog driften af værkstedet for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse. I forbindelse med udlånet blev det præciseret, at de alle 10 forblev ansat som tjenestemænd i FynBus ligesom de i det hele bevarede deres rettigheder som tjenestemænd med FynBus som ansættelsesmyndighed. De 10 medarbejdere skulle således udføre det samme værkstedsarbejde på det samme sted og med samme stillingsbetegnelse. Lønforholdene forblev ligeledes uændrede, og FynBus hæftede tillige for lønnen, der blev udbetalt af det privatejede selskab.
Med henvisning til tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1, jfr. tjenestemandslovens § 12, stk. 1, udtalte Højesteret, at en tjenestemand som hovedregel må tåle ændringer, som ikke forandrer hans ansættelsesområde, og som ligger inden for stillingsbetegnelsen. Som følge af den samfundsmæssige udvikling må tjenestemanden derfor bl.a. tåle ændringer i tjenestestedets placering samt ændringer som følge af administrative reformer, når blot disse ændringer ikke går ud over den grænse, som ligger i ansættelsesområde og stillingsbetegnelse.
Henset til ovenstående faktiske forhold fandt Højesteret ikke, at der var sket sådanne ændringer i de 10 tjenestemænds faktiske ansættelsesforhold, at det gik ud over, hvad de som tjenestemænd er forpligtet til at tåle.
FynBus blev dermed frifundet for kravet om rådighedsløn og pension som ved afskedigelse.
Det mener FTF
Endnu engang slås det fast – og af 7 dommere -, at der skal være en balance mellem på den ene side det offentliges krav på at kunne tilpasse og effektivisere den offentlige administration og på den anden side hensynet til og beskyttelsen af tjenestemanden set i forhold til den tålegrænse, der er beskrevet i tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1 samt tjenestemandslovens § 12, stk. 1.
Når det er sagt, illustrerer denne højesteretsdom, at det – fortsat – i hver enkelt situation hviler på helt konkrete og individuelle vurderinger, når det skal afgøres, om ændringer i et ansættelsesforhold går ud over denne tålegrænse.