FTF har fået udkast til Lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde) i høring, hvor det bl.a. foreslås, at beskæftigelsesministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan fravige § 74 c i lov om aktiv socialpolitik, så vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, gennemføres i forbindelse med den løbende opfølgning i det individuelle kontaktforløb.
Som reglerne er i dag, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Grundlaget for vurderingen skal bestå af 1) en redegørelse for, at der er anvendt tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene, 3) en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne fortsat anses for varigt nedsat, og 4) en redegørelse for, at det er vurderet, om der kan være grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension. Med frikommuneforsøget bliver frikommunerne fritaget fra dette og skal udelukkende udarbejde ovenstående redegørelse, hvis frikommunen vurderer, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne for fleksjob og dermed ikke længere er berettiget til ledighedsydelse og fleksjob.
Kommunen skal i stedet løbende vurdere, hvilke indsatser en person på ledighedsydelse eventuelt skal deltage i, for at personen får bedre mulighed for at blive ansat i et fleksjob. Kommunen skal ved de løbende vurderinger følge op på, om den fleksjobvisiteredes arbejdsevne har ændret sig, og om den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem er ændret. Det fremgår af lovforslaget, at dette bør ske i samarbejde med den pågældende og indeholde dennes egen opfattelse af forholdene.
FTF mener, at det er afgørende, at fritagelse fra kravet om kommunernes vurdering og redegørelse efter 12 måneder ikke indebærer en svækkelse af borgerens retssikkerhed, men at den løbende vurdering fortsat udarbejdes i et tæt samarbejde med borgeren og indeholder borgernes egen opfattelse af forholdene. Det fremgår ikke tilstrækkeligt klart af lovforslaget, hvorvidt frikommunernes løbende vurdering indebærer, at kommunerne udarbejder skriftlige redegørelser i samarbejde med borgeren, som borgeren har mulighed for at komme med sine bemærkninger til.
Derudover finder FTF det positivt, at det understreges i lovforslaget, at i det omfang reglerne om det individuelle kontaktforløb ændres i forbindelse med gennemskrivningen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx hvis minimumskravene til hyppigheden af samtaler i kontaktforløbet ændres, vil det blive vurderet, hvorvidt frikommuneforsøget kan fortsætte. FTF finder dette afgørende med henblik på at sikre, at der sker en tilstrækkelig opfølgning i den enkelte borgers sag.