FTF har modtaget Uddannelses- og Forskningsministeriets høring vedrørende ændring af bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver og har følgende bemærkninger.
Den foreslåede ændring af modulstrukturen og afprøvning er positiv. Den vil i langt højere grad gøre det muligt at tilrettelægge et uddannelsesforløb hvor bl.a. faglig fordybelse og sammenhæng er centrale kendetegn. 
Ændringen er principielt vigtig fordi den udtrykker en bevægelse væk fra at tilrettelægge uddannelsesforløb med mange og korte moduler med egen afprøvning mod en tilrettelæggelsesform, hvor der indgår større enheder og semesterprøver. Efter FTF’s opfattelse giver det langt bedre muligheder for at opnå de centrale læringsmål for professionsbacheloruddannelserne. FTF vil derfor også gerne opfordre til at der overvejes lignende ændringer på andre professionsbacheloruddannelser, der bygger på et stærkt opsplittet uddannelsesforløb.
Ændringen af bekendtgørelsen for uddannelsen til socialrådgiver indebærer at den udbydende uddannelsesinstitution får kompetence til at ændre studieordningen, og dermed anvende de nye muligheder for at tilrettelægge uddannelsen. Det er her afgørende, at der sikres dialog og samarbejde om denne implementering. På uddannelsesinstitutionen skal uddannelsesudvalget inddrages og afgive indstilling. Der bør yderligere sikres en dialog og koordinering på tværs af de udbydende uddannelsesinstitutioner med inddragelse af aftagere og Dansk Socialrådgiverforening for at sikre at socialrådgiveruddannelsen fortsat opnår den fastsatte nationale slutkompetence.
Professionshøjskolesektoren er aktuelt under et stort økonomisk pres, der skyldes de fortsatte 2 pct. besparelser – besparelser der er planlagt fortsat i de kommende år og som også omfatter socialrådgiveruddannelsen. For FTF er det vigtig at understrege at såfremt muligheden for at tilrettelægge uddannelsen på nye måder, herunder mindske antallet af afprøvninger, frigør ressourcer, skal disse anvendes på at styrke undervisningen på socialrådgiveruddannelsen.