Danske Professionshøjskoler foreslår i Politiken 11. februar at flytte penge fra de studerendes SU-stipendier til undervisningstilskud til skolerne. Målet er at sikre en bedre kvalitet i uddannelserne. I stedet for SU skal de studerende kunne optage SU-lån på et niveau, så de sikres samme levestandard under uddannelsen som hidtil.
Forslaget er inspireret af den norske model, hvor al SU har karakter af lån, som delvis konverteres til stipendier, hvis den studerende gennemfører uddannelsen.
FTF er enig i, at der er brug for at tilføre uddannelserne ressourcer. De erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser presses på kvaliteten af besparelser, som har fundet sted over en årrække, og som nu toppes op med besparelser på knap otte procent over en fire-årig periode, i form af det såkaldte omprioriteringsbidrag.
Men det er ikke FTF’s holdning, at ressourcerne skal tages fra de studerendes SU. Vi har ikke tillid til, at disse ressourcer bliver i systemet og kommer de studerende til gode.
Især er vi ikke tilhængere af, at nyuddannede kommer til at starte deres arbejdsliv med studiegæld. Og det vil de gøre, hvis denne model bliver indført, medmindre de fuldt ud kan finansiere deres leveomkostninger med erhvervsarbejde eller penge fra børneopsparingen.
Studiegæld er en dårlig start
Selv efter den foreslåede model, hvor 75 procent af lånet konverteres til stipendium efter fuldført uddannelse, vil den studerende stå tilbage med en stor gæld.

For en nyuddannet sygeplejerske, socialrådgiver eller bygningskonstruktør er en studiegæld på omkring 60.000 kr. for at få en uddannelse mange penge, set i forhold til både startløn og livsindkomst. Men det er resultatet, hvis den studerende optager lån som erstatter det nuværende SU-stipendium. Det mener vi ikke, at det danske samfund kan være tjent med.
Fri og lige adgang til uddannelse er centralt i velfærdssamfundet. Unge skal have mulighed for at uddanne sig ud fra ønsker og evner, ikke ud fra økonomisk formåen. På den baggrund tager FTF afstand fra forslaget om at omlægge SU-stipendier til lån. Derimod er det relevant at se på det omprioriteringsbidrag, som hentes i uddannelsessektoren, og føre ressourcer herfra tilbage til uddannelserne med kvalitet for øje.