Regeringen har her til aften indgået en bred aftale om en reform af erhvervsuddannelserne med alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten. Reformen indeholder mange positive elementer og tager udgangspunkt i regeringens udspil fra oktober sidste år ”Faglært til fremtiden”.

I en pressemeddelelse fra ministeriet fastslås det, at der indføres adgangskrav, talentspor, efteruddannelse af underviserne og flere undervisningstimer. Med reformen bliver eleverne sikret 25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016 svarende til knap 35 lektioner om ugen.

Færre unge søger ind på erhvervsuddannelserne, selvom de ofte giver gode og spændende jobmuligheder indenfor både it, finansområdet, håndværk, byggeri, og omsorg. Den nye aftale kan være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge, mener FTF.

Aftalen har flere positive elementer, som kan styrke erhvervsuddannelserne. Bl.a. flere undervisningstimer på grundforløbet, hvor timetallet stiger fra 22,8 timer til 26 timer om ugen. Samtidig er det afgørende, at lærernes pædagogiske kompetencer styrkes via efteruddannelse, som den nye aftale beskriver.
”Flere undervisningstimer og dygtige lærere er et helt nødvendigt fundament for at styrke erhvervsuddannelserne. Men for at reformen kan blive en succes, er det afgørende, at der ansættes flere dygtige lærere til at varetage de flere undervisningstimer. Flere timer må betyde flere lærere fra 2016”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Det vil svække kvaliteten af undervisningen, hvis man ikke ansætter flere lærere, men i stedet blot skærer i lærernes forberedelsestid og derefter lader det samme antal lærere undervise flere timer. Den slags discountløsninger virker hverken i folkeskolen eller på erhvervsuddannelserne”, siger Bente Sorgenfrey.

Karakterkrav kan ikke stå alene
Aftalen indfører adgangskrav til erhvervsuddannelserne, så alle elever skal have mindst 02 i både dansk og matematik i de afsluttende prøver fra 9. eller 10. klasse. Med aftalen bliver der ikke fastsat adgangskrav til gymnasierne. I stedet laves en hurtig analyse, der skal belyse betydningen af at indføre adgangskrav til gymnasiet. V, K, DF og LA ønsker et adgangskrav på mindst 04, men den beslutning er nu udskudt.

”Et karakterkrav kan ikke stå alene. Eleverne skal først og fremmest være motiverede og uddannelsesparate. For de elever, der ikke via karaktererne kan få direkte adgang til uddannelserne, foreslår FTF et supplement bestående af motiverende optagelsessamtaler, og en tidligere og mere intensiv, tydelig og præcis uddannelsesvejledning og uddannelsesparathedsvurdering. Det skal være elevens motivation og en høj kvalitet på erhvervsuddannelserne, der skal få de unge til at vælge uddannelserne”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF: Forkortet grundforløb er problematisk
Den nye grundforløbsstruktur i aftalen indeholder et introducerende forløb på 20 uger og et mere specialiseret forløb på 20 uger. Der sikres dermed længere, bredere og mere fleksible grundforløb for de unge, der starter direkte fra 9. eller 10. klasse. Længere grundforløb er en god løsning, der giver eleven berøring med flere fag. Det er også positivt, at de almene fag på grundforløbet opprioriteres, mener FTF.

Til gengæld er det problematisk, at der sker en forkortelse af grundforløbet for de unge, som holder mere end et års pause efter 9. eller 10. klasse. Disse unge må nøjes med en reduceret discountudgave på 20 ugers grundforløb. Det kan eksempelvis være unge, der har haft et enkelt års pause efter 9. eller 10. klasse, hvor de måske har arbejdet i butik. De får nu et markant kortere grundforløb, fordi de har et års pause efter grundskolen. Det giver ikke mening, mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte.

”Modellen er problematisk, da unge, der blot tager et års pause efter grundskolen, får reduceret grundforløbet med 20 uger. De unge får derfor ikke den nødvendige præsentation af de forskellige fag og uddannelsesmuligheder. Man risikerer dermed flere omvalg og et større frafald fra uddannelserne”, siger Bente Sorgenfrey.

Det er positivt, at EUX indføres på alle indgange. EUX løser problemet for de unge, der både ønsker en faglig uddannelse og en gymnasial uddannelse. EUX er et stærkt forløb, der indeholder og signalerer et tilbud af høj kvalitet med forøgede muligheder for videreuddannelse.

Fleksuddannelsen oprettes i en mindre, tidsbegrænset version, som skal evalueres efter fem år.

Voksne på 25 år eller derover skal have en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

“Derfor oprettes en erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år (EUV). Den nye erhvervsuddannelse skal tage afsæt i den uddannelse og de erfaringer, som den voksne allerede har.”

Det merkantile grundforløb HG beskæres til kun at vare et år.

“Elever, der starter efter 9. eller 10. klasse, får dermed et merkantilt grundforløb af et års varighed mod op til to år i dag”, står der i aftaleteksten.
Det har vakt kritik fra flere sider, bl.a. fra Handelsskolernes Lærerforening.